Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Constructie met een waterkerende functie die ingezet wordt bij extreme waterstanden. In de extreme omstandigheid wordt de constructie op de noodzakelijke kerende hoogte gebracht. Onder normale omstandigheden wordt die kerende hoogte niet gehaald.

Herkomst definitie: Project


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata

Watersysteem, Keringen

Afsluitmiddel, Bedieningsplicht, Onderhoudsplicht

Keringen

Kwelscherm, Waterkering


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeWaterkerendeConstructie

Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).

TypeWaterkerendeConstructieKeringen

lengte

Lengte van het kunstwerk in de richting van de waterkering in meters.

Double

m

Project

Keringen

aantalOpeningen

Het aantal openingen in een flexibele waterkering.

Integer


Project

Keringen

kerendeHoogte

Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP.

Double

m NAP

Project

Keringen

lengteOpening

De totale lengte die door de flexibele kering wordt overbrugd.

Bij meerdere openingen kan de lengte per opening worden vastgelgd in het afsluitmiddel.

Double

m

Project

Keringen

hoogteOpening

De hoogte van de opening in de flexibele kering uitgedrukt in meters.

Toeliching:

Hier wordt de hoogte van de opening over de gehele lengte van de flexibele kering. Bij meerdere openingen wordt de hoogte per opening vastgelegd bij het afsluitmiddel.

Double

m

Project

Keringen

drempelpeil

Het peil in NAP van de drempel van de kering

Double

m NAP

Project

Keringen

signaleringspeil

De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.


Toelichting

Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen

Double

m NAP

Aquo

Keringen

sluitpeil

De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

openkeerpeil

Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

openingspeil

Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

WaterkeringID

Relatie naar Waterkering

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen