Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Een kokervormige constructie, eventueel met een verhoogd/verlaagd middengedeelte, met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.

Herkomst definitie: Hevel Aquo, Sifon Aquo, Duiker Aquo


Toelichting

Een duiker met een verhoogd middengedeelte is een duiker van het soort hevel. Een duiker met een verlaagd middengedeelte is een duiker van het soort sifon. Duikers kunnen met elkaar verbonden/voorzien zijn via/van (inspectie)putten.


               


Geometrie


Punt

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Representatie

Niet afsluitbare duiker

Unicode 61

Afbeelding feitelijke contouren

Afsluitbare duiker

Unicode 62

Niet afsluitbare sifon

Unicode 77

Afsluitbare sifon

Unicode 78

Hevel

Unicode 68

Indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de duiker, sifon of hevel


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Duiker

Kleinschalig: punt

Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Duiker met put(ten), Inlaatduiker, Koppelduiker, Schuif, Slootduiker, Stuwput, Terugslagklep, Wegduiker

IMGEO

Duiker-niet-bgt

Vlak

Kunstwerkdeel

Nvt

INSPIRE

PumpingStation

Punt

Hydrography

NvtKomt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Duiker

Het hart van de duikerconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak


Sifon

Middelpunt van de lengteas van de sifon


Hevel

Hevel: locatie van de constructie

Lijn


De feitelijke contourenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage

DuikerSifonHevel


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

indicatieWaterkerend

Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken.

JaNeeNvtKeringen

kerendeHoogte

Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP.

Double

m NAP

Project

Keringen

typeWaterkerendeConstructie

Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).

TypeWaterkerendeConstructieKeringen

indPeilRegulPeilScheidend

Definitie:

Indicatie of de duiker en peilregulerende of peilscheidende functie heeft.


Toelichting:

Dit is van toepassing op duikers zonder afsluitmiddel die door hun ligging of afmeting een peilregulerende of peilscheidende functie hebben. Duikers met een afsluitmiddel zijn peilregulerend/peilscheidend vanwege hun relatie met het afsluitmiddel.

J_N_of_OnbekendWatersysteem

categorie

Categorie waar het kunstwerk toe behoort.

CategorieKeringen

lengte

De maatgevende lengte van het object in de as van het Hydro-object.

Double

m

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

hoogteOpening

De maatgevende (inwendige) hoogte van de opening van het object.

Double

m


Watersysteem

breedteOpening

De maatgevende (inwendige) breedte van de opening van de constructie.

Double

m


Watersysteem

hoogteBinnenOnderkantBene

De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de benedenstroomse zijde.

Double

m NAP

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

drempelpeil

Het peil in NAP van de drempel van de kering

Double

m NAP

Project

Keringen

hoogteBinnenOnderkantBov

De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de bovenstroomse zijde.

Double

m NAP

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

signaleringspeil

De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.


Toelichting

Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen

Double

m NAP

Aquo

Keringen

vormKoker

Een aanduiding voor de vorm van de koker van de duiker, sifon of hevel.

Typische vormen van kokers zijn: rond, rechthoekig of heul.

Vormen


Aquo

Watersysteem

sluitpeil

De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

soortMateriaal

Soort materiaal waarvan de duiker is gemaakt.

MateriaalKunstwerk


Aquo

Watersysteem

openkeerpeil

Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

openingspeil

Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

typeKruising

Het type van de fysieke kruising.

Afleiden op basis van entiteittype waartoe het object behoort.

TypeKruising


Inspire

Watersysteem

ontwerpBuitenWaterstand

Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is.

Double

m NAP


Keringen

afvoerCoefficient

Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert.

Double


Aquo

Keringen

aantalDoorstroomopeningen

Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk

IntegerKeringen

regenwaterbufferCompartimentID

Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment

IntegerWatersysteem

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem


DuikerSifonHevelPunt

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

duikersifonhevelID

Relatie naar DuikerSifonHevel

IntegerWatersysteem

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen

Duiker

Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

De duiker vormt een doorstroomopening tussen wateren. Vaak heerst er een vrije waterspiegel in de constructie. Identieke naast elkaar gelegen duikers hoeven niet als afzonderlijk kunstwerk beschreven te worden. Met behulp van het gegevenselement “Aantal identieke duikerbuizen naast elkaar” wordt deze situatie vorm gegeven.


Sifon

Kokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat geheel met water is gevuld en die twee waterlopen met elkaar verbindt.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Sifons worden aangelegd als een gebied met eenzelfde peil wordt doorsneden door een watergang met een ander, afwijkend peil. Ook worden dit soort constructies gemaakt om het water van de ene waterloop in het gebied vast te houden, bijvoorbeeld als het water van een beek van een betere samenstelling is dan het water van een kanaal.


De constructie wordt meestal van beton gemaakt. Het kan over een constructie gaan van een meter in doorsnede en een lengte van vijftig meter.


In principe bestaat een sifon uit afzonderlijke duikers die op zichzelf ook kunstwerken zijn. De vastlegging van de kenmerken van een sifon kan dan ook plaatsvinden op het niveau van de afzonderlijke duikers. Sifon is dan een samengesteld object. De bindende factor voor deze kunstwerken wordt dan verzorgd door de gegevenselementen 'Identificatie kunstwerk (is component van)', 'identificatie kunstwerk (aangrenzend bovenstrooms)' en 'identificatie kunstwerk (aangrenzend benedenstrooms)'.


Hevel

Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Het verhoogde middengedeelte gaat in de regel over een waterkering of een (stroom)scheiding heen. De constructie laat dan toe dat een zekere watermassa zich volgens de wet van de communicerende vaten laat verplaatsen tussen wederzijds gelegen wateren. Dit wordt in gang gezet met een vacuümpomp.


Mogelijke vormen van een duiker sifon of hevel


Rond

Muil


Rechthoekig