Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting


Geometrie


Punt

Lijn

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Representatie

Alg.

Unicode 58

Geen omschrijving beschikbaar.

Weergave feitelijke contouren (voor zover van toepassing).

Het hart van de coupure, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak.


Associaties

Model

Object

Algemeen

Legger Waterveiligheid, Metadata

Watersysteem, Keringen

Afsluitmiddel, Bedieningsplicht, Onderhoudsplicht

Keringen

Kwelscherm, Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Coupure

Kleinschalig: punt
Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Nvt

IMGeo

Coupure

Vlak

Kunstwerkdeel

Nvt

INSPIRE

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Waterveiligheid, Toetsing Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Coupures worden ingemeten of gekarteerd. Bij kartering gebeurt dit op basis van de BGT en luchtfoto’s.

Lijn

Coupures worden ingemeten of gekarteerd. Bij kartering gebeurt dit op basis van de BGT en luchtfoto’s.

Vlak

Coupures worden ingemeten of gekarteerd. Bij kartering gebeurt dit op basis van de BGT en luchtfoto’s.
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeWaterkerendeConstructie

Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).

TypeWaterkerendeConstructieKeringen

indicatieWaterkerend

Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken.

JaNeeNvtKeringen

breedteOpening

Breedte van de opening van het kunstwerk.

Double

m


Keringen

kerendeHoogte

Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP.

Double

m NAP

Project

Keringen

drempelhoogte

Drempelhoogte van het kunstwerk.

Double

m


Keringen

sponningbreedte

Sponningbreedte van het kunstwerk.

Double

m


Keringen

drempelpeil

Het peil in NAP van de drempel van de kering

Double

m NAP

Project

Keringen

signaleringspeil

De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.


Toelichting

Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen

Double

m NAP

Aquo

Keringen

sluitpeil

De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

openkeerpeil

Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

openingspeil

Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

categorie

Categorie waar het kunstwerk toe behoort.

CategorieKeringen

ontwerpBuitenWaterstand

Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is.

Double

m NAP


Keringen

afvoerCoefficient

Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert.

Double


Aquo

Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryKeringen


CoupureLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

coupureID

Relatie naar Coupure

IntegerKeringen

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen

CoupureVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

coupureID

Relatie naar Coupure

IntegerKeringen

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen


Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


Voorbeeld: 3D schematisatie van een coupureSponning breedte vs Breedte opening