Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

Identieke naast elkaar gelegen stuwen hoeven niet als afzonderlijk kunstwerk beschreven te worden. Het aan de stuw te relateren peil kan worden afgeleid uit de gegevens van het peilgebied waarin of waaraan de stuw is gelegen.

Kleppen worden apart geregistreerd (als 'Afsluitmiddel'). Stuwen kunnen ook een functie vervullen voor waterkwaliteit (bijv. zoet-zout scheiding).        


Geometrie


Punt

Lijn

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Representatie

Vaste stuw

Unicode 74

Afbeelding feitelijke contouren

Regelbare stuw niet automatisch

Unicode 75

Regelbare stuw automatisch

Unicode 76

Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van het gemaal


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Stuw

Kleinschalig: punt
Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Balgstuw, Brievenbusstuw, Inlaatkunstwerk,  Koppelkunstwerk, Meetschot, Overlaat, Stuwbak 

BGT

Stuw

Vlak

Kunstwerkdeel

Nvt

INSPIRE

PumpingStation

Punt

Hydrography

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van de stuwconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Vlak

De feitelijke contouren. Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Naast onderstaande attributen heeft Stuw ook alle attributen van IMWA GeoObject, LeggerWatersysteem, Metadata en LeggerWaterveiligheid.


Stuw


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

typeWaterkerendeConstructie

Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).

Type WaterkerendeConstructieKeringen

indicatieWaterkerend

Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken.

JaNeeNvtKeringen

categorie

Categorie kering waar de stuw toe behoort of deel van uitmaakt.

CategorieWaterkering


Project

Keringen

kerendeHoogte

Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. 

Double

m NAP


Keringen

soortStuw

Een aanduiding voor de voorziening die de stuwing verzorgt of regelt. 

Typische soorten stuwing zijn: klep, schotbalken, vaste overstort.

TypeStuwWatersysteem

doorstroombreedte

De maatgevende breedte van de stuwopening waar normaliter het water doorheen stroomt. 

Double

m

AQUO

Watersysteem

kruinbreedte

De maatgevende breedte van de stuwconstructie waar het water overheen stroomt in extreme situaties.

Double

m


Watersysteem

drempelpeil

Het peil in NAP van de drempel van de kering

Double

m NAP

Project

Keringen

laagsteDoorstroomhoogte

De laagst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw bij normaal bedrijf. 

Double

m NAP

AQUO Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

hoogsteDoorstroomhoogte

De hoogst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw bij normaal bedrijf.

Double

m NAP

AQUO Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

signaleringspeil

De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.


Toelichting

Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen

Double

m NAP

AQUO

Keringen

sluitpeil

De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten.

Double

m NAP

AQUO

Keringen

soortRegelbaarheid

Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid. 

Type Regelbaarheid


AQUO

Watersysteem

hoogteConstructie

De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. 

Double

m

AQUO Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

openkeerpeil

Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. 

Double

m NAP

AQUO

Keringen

openingspeil

Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend.

Double

m NAP

AQUO

Keringen

richting

een geografische oriëntatie ten behoeve van het maken van kaarten

SingleWatersysteem

soortMateriaal

Is het soort materiaal van de hoofdconstructie.

Materiaal KunstwerkWatersysteem

filterUitstroming

Filter aanwezig (J/N) aan de uittredezijde van het kunstwerk waarin uitstroming plaatsvindt.

Toelichting: Een goed functionerend filter zorgt ervoor dat het water uittreedt in het filter, en dat hierbij geen zanddeeltjes worden meegevoerd.

JaNeeKeringen

ontwerpBuitenWaterstand

Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is.

Double

m NAP


Keringen

afvoerCoefficient

Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert.

Double


AQUO

Keringen

aantalDoorstroomopeningen

Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk

IntegerKeringen

regenwaterbufferCompartimentID

Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment

GUIDWatersysteem

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

GUIDKeringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem

StuwLijn 

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

stuwID

Relatie naar Stuw

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem


StuwVlak 

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

stuwID

Relatie naar Stuw

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem
Bijlage 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


Afmetingen stuw

kruinvorm:        rechthoek

kruinvorm:        driehoek


kruinvorm:        trapezium

kruinvorm:        cirkel

       


a

b

d

f

g

Doorstroombreedte

Kruinbreedte

Max. kruinhoogte

Min. Kruinhoogte
Hoek hellende zijkant

maatgevende (doorstroom)breedte van de stuw
maatgevende breedte van de kruin van de stuw  
hoogst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw 
laagst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw  
hoek van de hellende zijkant van de stuw
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites