Beschrijving

Naar: Functioneel model, Attributen

Definitie

Een gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, waarvan de noodzaak kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het gebied aan de hoge kant (aanvoer).

Herkomst definitie: AQUO


Toelichting

Het betreft hier alleen het verplaatsen van oppervlaktewater. Het gemaal kan ook bij gelijke peilen of laag verhang van hoog naar laag peil ingezet worden.


         


Geometrie


Punt

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Representatie

Gemaal, algemeen symbool

Unicode 63

Afbeelding feitelijke contouren

Motorgemaal 

Unicode 64

elektrisch aandrijving 

Unicode 65

gemaal aangedreven door wind 

Unicode 66

kleine windmolen 

Unicode 84

grote windmolen

Unicode 85

Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van het gemaal


Associaties 

Model

Object

Algemeen

Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, Metadata

Afvalwaterketen

Kabel

Watersysteem

Peilmerk, Pomp

Watersysteem, Keringen

Afsluitmiddel, Bedieningsplicht, Kunstwerkdeel, Onderhoudsplicht

Keringen

Kwelscherm, Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Gemaal

Kleinschalig: punt
Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Nvt

IMGEO

Gemaal

Vlak

Kunstwerkdeel

Nvt

BGT

Gemaal

Vlak

Kunstwerkdeel

Nvt

INSPIRE

PumpingStation

Punt

Hydrography

Nvt


Komt voor in  

Producten                Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen

Onderdeel van                DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels

Punt

Het hart van de eigenlijke gemaalconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Vlak

De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel BGT




Functioneel model 

Naar: Beschrijving, Attributen





Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel model


Naast onderstaande attributen heeft Gemaal ook alle attributen van IMWA GeoObject, LeggerWatersysteem, Metadata en LeggerWaterveiligheid.

Gemaal


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID



Watersysteem

indicatieWaterkerend

Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken.

JaNeeNvt



Keringen

richting

een geografische oriëntatie ten behoeve van het maken van kaarten

Single



Watersysteem

typeWaterkerendeConstructie

Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).

TypeWaterkerendeConstructie



Keringen

drempelpeil

Het peil in NAP van de drempel van de kering

Double

m NAP

Project

Keringen

functieGemaal

Onderverdeling naar de functie van een gemaal 

FunctieGemaal


AQUO

Keringen

kerendeHoogte

Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP. 

Double

m NAP

Project

Keringen

signaleringspeil

De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.


Toelichting:

Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen

Double

m NAP

AQUO

Keringen

maximaleCapaciteit

De maximaal per tijdseenheid te verpompen hoeveelheid water. 

Het betreft de cumulatieve capaciteit van alle pompen. 

Double

m3/minuut

AQUO

Watersysteem

sluitpeil

De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten.

Double

m NAP

AQUO

Keringen

openkeerpeil

Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. 

Double

m NAP

AQUO

Keringen

categorie

Categorie kering waar het gemaal toe behoort of deel van uitmaakt.

CategorieWaterkering


Project

Keringen

openingspeil

Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend.

Double

m NAP

AQUO

Keringen

afslagpeil

Waterstand waarbij het gemaal, bij peilregelende werking, uit gaat.


Gebruikelijke regeling:

Poldergemalen: gaat uit bij afslagpeil (streefpeil -5 a 10 cm)

Rioolgemaal: gaat uit bij afslagpeil (veilige afstand boven bodem pompkelder)

Double

m NAP


Watersysteem, Keringen

filterUitstroming

Filter aanwezig (J/N) aan de uittredezijde van het kunstwerk waarin uitstroming plaatsvindt.

Toelichting: Een goed functionerend filter zorgt ervoor dat het water uittreedt in het filter, en dat hierbij geen zanddeeltjes worden meegevoerd.

JaNee



Keringen

ontwerpBuitenWaterstand

Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is.

Double

m NAP


Keringen

breedteOpening

Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk.

Toelichting: In WBI wordt doorstroomopening toegepast. Deze wordt hier omschreven als breedte opening.

Double

m


Keringen

afvoerCoefficient

Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert.

Double


AQUO

Keringen

aantalDoorstroomopeningen

Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk

Integer



Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

GUID



Keringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

Geometry



Watersysteem


GemaalVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOID



Watersysteem

gemaalID

Relatie naar Gemaal

GUID



Watersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

Geometry



Watersysteem


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator