Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.

Herkomst definitie: BGT


Toelichting

Voorbeeld: Oever, slootkant, Slik


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Grootschalig

Representatie

Afbeelding feitelijke contourenAssociaties

Model

Object

Algemeen

MetadataRelaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

BGT

OndersteunendWaterdeel

Vlak

Nvt

oever-slootkant

slikKomt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen


Geen relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Watersysteem.
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object.

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

BGTStatus

De status gekoppeld aan de levenscyclus van een geo-object  

BgtStatus


BGT

Watersysteem

BGTType

Specificatie van het soort Water.  

Waardenverzameling: TypeWater

TypeOndersteunendWaterdeelWatersysteem

plusType

Specificatie van het soort Water, nadere classificatie.

Waardenverzameling: TypeWaterPlus

SmallInteger


BGT

Watersysteem

objectBegintijd

Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan.

Deze datum moet altijd gelijk zijn aan de datum uit de tijdstipregistratie van het eerste voorkomen van het object.

DateWatersysteem

objectEindtijd

Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is.

DateWatersysteem

naamspace

Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft.

StringWatersysteem

lokaalID

Een lokale identifier toegewezen door de gegevensleverancier. De lokale identifier is uniek binnen de naamruimte, m.a.w.: geen enkel ander ruimtelijk object heeft dezelfde unieke identificator.

StringWatersysteem

lvPublicatiedatum

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening

Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog.

DateWatersysteem

bronhouder

De bronhoudercode van het object.  

Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd zodat hiernaar kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder.  

Bronhouder


BGT

Watersysteem

inOnderzoek

Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.


JaNee


BGT

Watersysteem

detailniveauGeometrie

Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van een indicatieve schaal of een grondafstand.

Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel “1:“). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset.

Double


inspire

Watersysteem

relatieveHoogteligging

Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object

SmallInteger


BGT

Watersysteem

soortMateriaalOever

Materiaal oever is het hoofdmateriaal van de oeverconstructie

MateriaalOeverWatersysteem

statusLeggerWatersysteem

Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.

Toelichting:

Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd.


LeggerStatus


Project

Algemeen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

globalID

Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem