HydroObject

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. (Definitie volgens de waterwet)

Herkomst definitie: Waterwet (oppervlaktewaterlichaam)


Toelichting

Het Oppervlaktewaterlichaam (Hydro-object) vormt de kleinste homogene (geometrische) eenheid van het oppervlaktewatersysteem.

Een Hydro-object is dat deel van het waterstaatswerk (Hydro-object) dat is afgebakend op één of meerdere vrij te kiezen kenmerken. Bij deze vrij te kiezen kenmerken valt te denken aan:Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Lijn

De stroomrichting van de waterloop kan middels een pijlsymbool worden weergegeven


Associaties

Waterdeel, Onderhoudsplicht, HydroObjectDeel, MeetLocatie, FunctioneelGebied, Oppervlaktewaterlichaam, NormGeparamProfiel, GW_PRO en MeetLocatieProfiel


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Af-/Aanvoervak

Lijn

Kunstwerk

Nvt

IMGEO

Waterloop

Vlak

Waterdeel

Nvt

BGT

Waterloop

Vlak

Waterdeel

Nvt

INSPIRE

PumpingStation

Lijn

Hydrography

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels

Lijn

Geschematiseerd, gepositioneerd op BGT


Klein/Midschalig        

Hartlijn


Grootschalig        

Hartlijn aangevuld met de denkbeeldige lijn langs de bovenkant van het kunstmatig aangebrachte breukvlak in het terrein, als glooiing naar het wateroppervlak en/of de omtrek van het water bij een bepaald peil of de beschoeiing als er geen kunstmatig breukvlak in het terrein is aangebracht (Samengevat: bovenkantinsteek).


Stroomrichting

De stroomrichting van de waterloop kan middels een pijlsymbool worden weergegeven maar ook door de digitaliseerrichting van de hartlijn. Daarbij is echter geen periodieke variatie aan te geven.


TopologieFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, AttributenAttributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


HydroObject

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

soortOppwaterkwaliteit

Definitie:

Een aanduiding voor het soort oppervlaktewater beschouwd vanuit waterkwaliteit.


Toelichting:

Typische soorten vanuit het oogpunt van waterkwaliteit zijn: zout water, brak water, stadswater.

WatertypeKwalitatiefWatersysteem

soortOppwaterkwantiteit

Definitie:

Een aanduiding voor het soort oppervlaktewater beschouwd vanuit waterkwantiteit


Toelichting:

Typische soorten vanuit het oogpunt van waterkwantiteit zijn: hoofdwaterloop, wegsloot, kanaal, boezem, vijver.

WatertypeKwantitatiefWatersysteem

categorieOppwaterlichaam

Definitie:

Een indeling naar de grootte van de afvoer en/of oppervlakte zoals bepaald bij wet/verordening.


Toelichting:

Hiermee wordt de indeling van oppervlaktewaterlichamen bedoeld naar primair, secundair tertiair en overig:

• ‘Primair’ voor wateren met een belangrijk functie in de wateraan- en afvoer en waterberging

• ‘Secundair’ voor wateren die een functie hebben in de wateraan- en afvoer en waterberging van percelen van meerdere gerechtigden - met uitzondering van primaire wateren.

• ‘Tertiair’ voor wateren die alleen een functie hebben in de wateraan- en afvoer van en naar terreinen waarvan de onderhoudsplichtige zelf gerechtigde is en die in directe of indirecte verbinding staan met secundaire of primaire wateren.

CategorieOppervlaktewaterWatersysteem

breedte

Definitie:

De maatgevende breedte voor het waterhoudende deel van het object loodrecht op de as van het oppervlaktewaterlichaam.

Double

m


Watersysteem

lengte

Defintie:

De maatgevende lengte van het Oppervlaktewaterlichaam (Hydro-object)


Toelichting:

Wordt afgeleid op basis van de (lijn)geometrie


Herkomst definitie:

Aquo

Double

m


Watersysteem

draineert

Definitie:

Het (de) door een oppervlaktewater gedraineerde bekken(s).


Toelichting:

Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel “1:“). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset.

Integer


inspire

Watersysteem

getijdeBeinvloed

Definitie:

Geeft aan of het oppervlaktewater aangetast is door getijdenwater.


Toelichting:

Default waarde "Nee" voor alle Hydro-objecten.

JaNeeWatersysteem

niveau

Definitie:

Verticale locatie van een waterloop ten opzichte van de grond.


Toelichting:

Default waarde "maaiveld", bij Hevel is de waarde "op hoogte".

Niveau


inspire

Watersysteem

ontstaanswijze

Definite:

Ontstaanswijze van het Hydro-object (natuurlijk of door de mens gemaakt).

Ontstaanswijze


inspire

Watersysteem

oppwaterVolgnummer

Definite:

Getal (of code) waarmee de mate van aftakking in een stroomsysteem wordt weergegeven.

Integer


inspire

Watersysteem

ruimtelijkeAfbakeningBekend

Definite:

Een aanduiding dat de afbakening (bijvoorbeeld: grenzen en in-formatie) van een ruimtelijk object bekend is.


Toelichting:

Ja/Nee

JaNee


inspire

Watersysteem

persistentie

Definite:

De mate van persistentie van water. stroomsysteem wordt weergegeven.


Toelichting:

dry, ephemeral, intermittent, perennial (droog, kortstondig, afwisselend, continue)

Persistentie


inspire

Watersysteem

oppervlaktewaterlichaamID

Relatie naar Oppervlaktewaterlichaam

IntegerWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

hydroObjectDeelID

Definitie: Een associatie naar een ander geval van hetzelfde werkelijke oppervlaktewater in een andere verzameling gegevens. Toelichting: Associatierelatie verwijst naar (ID van) het Hydro-object. In te vullen op basis van topologie.

Integer


inspire

Watersysteem

krwStromendID

Relatie naar KRWOppervlaktewaterStromend

IntegerWatersysteem

vaarwegID

Relatie naar Vaarweg

IntegerWatersysteem

meetlocatieID

Relatie naar Meetlocatie

IntegerWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn Het betreft de Hartlijn van het representieve waterhoudende deel.

GeometryWatersysteem

Shape.LEN


DoubleWatersysteem