Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Toplaag grasBuitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen. Hier betreft het de toplaag van een grasbekleding.

Geen link in aquo. 


Gras. een profielverdediging met behulp van graszoden 

Herkomst definitie: Aquo


Toplaag. buitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie

Herkomst definitie: Aquo

Toelichting

Een specialisatie van Toplaag, waardoor het naast de eigen attributen ook alle attributen van Toplaag bevat. ToplaagGras erft de attributen van Toplaag.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject

Keringen

Bekledingslaag, ToplaagKomt voor in  

Producten

Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinning Onbekend
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft ToplaagGras ook alle attributen van IMWA GeoObject, Bekledingslaag en Toplaag.


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekleding ToplaagGras


Aquo

Keringen

lokatieGrasbekleding

Lokatie grasbekleding binnen- of buitenwaarts. 

Lokatie Grasbekleding


WTI

Keringen

grasKwaliteit

Graskwaliteit per 3D-georiënteerde grasbekledingspolygoon welke gelegen moet zijn op de kruin en/of het binnentalud.

GrasKwaliteit


WTI

Keringen

grondsoortZode

Grondsoort zode, selectie uit zand of klei (NEN5104)

GrondsoortZode


WTI

Keringen

gedragGraszode Buitentalud

Het gedrag van het gedeelte van het buitentalud met een belastingkans > 1/10 per jaar kan gekwalificeerd worden als "goed". Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. Toelichting bij de beantwoording van de stelling: Het gedeelte van het buitentalud met een belastingkans > 1/10 per jaar wordt in eerste instantie niet expliciet getoetst op Erosie door golfklap, maar in plaats daarvan op gedrag. De bekleding krijgt op dat spoor de score ‘goed’ als er in het verleden geen ontoelaatbare schade is opgetreden. Als er in het verleden wel ontoelaatbare schade is opgetreden wordt de grasbekleding verder op Erosie door golfklap getoetst als ware deze gelegen in zone B. Overigens is in zone A wel toetsing op Afschuiving nodig (zie § 4.4.6 van katern 8 van Voorschriften Toetsen op Veiligheid 2007).

GedragGraszode


WTI

Keringen

bewezenSterkte Voorwaarde1

De laatste 10 jaar is geen schade aan de grasmat geconstateerd. Er zijn geen afslagranden of andere vormen van erosie voorgekomen, die dieper zijn gegaan dan 5 cm. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is.

WaarOnwaar


WTI

Keringen

bewezenSterkte Voorwaarde2

De laatste 10 jaar is het beheer niet veranderd. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is.

WaarOnwaar


WTI

Keringen

bewezenSterkte Voorwaarde3

De hydraulische belasting bestaande uit toetspeil, golfhoogte en golfperiode, is niet nadelig veranderd t.o.v. HR2001. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is.

WaarOnwaar


WTI

Keringen

bewezenSterkte Voorwaarde4

Maatgevende belastingen zijn echt opgetreden gedurende de periode waarin die ervaring is verkregen.  Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. Toelichting bij de beantwoording van de stelling: Voor rivierdijken kan dit het geval zijn. De belasting hoeft niet noodzakelijkerwijs te hebben gewerkt op het gehele met grasmat beklede waterkeringgedeelte. Een gunstige ervaring lager op de dijk mag (mits geldend voor een zelfde belastinggrootte) ook geldig worden verklaard voor een hoger gelegen plaats, mits de grasmat daar dezelfde kenmerken vertoont qua vegetatietype en kleisamenstelling.

WaarOnwaar


WTI

Keringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen