Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Afsluitbare waterkering tussen twee waterbekkens met verschillend niveau. Een sluis kan dienen om water uit het bekken met de hogere waterstand door te laten of het verschil in waterstand te handhaven. De profielverdediging van de sluis aan de bovenstroomse en benedenstroomse zijde wordt, indien van toepassing, afzonderlijk opgegeven. 

De koppeling tussen de diverse kunstwerken vindt plaats via de gegevenselementen identificatie kunstwerk (aangrenzend bovenstrooms) en identificatie kunstwerk (aangrenzend benedenstrooms). 

Identieke naast elkaar gelegen sluizen worden als afzonderlijk kunstwerk beschreven. Alleen met behulp van het gegevenselement Aantal identieke sluizen naast elkaar wordt deze situatie vorm gegeven.Geometrie


Punt

Lijn

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Grootschalig

Representatie

Keersluis

Unicode 70

Afbeelding feitelijke contouren

Afbeelding feitelijke contouren

Schutsluis naar een zijde

Unicode 72

Schutsluis naar twee zijden 

Unicode 73

Uitwateringssluis, spuisluis, duikersluis en inlaatsluis       

Unicode 71

Indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de sluis. De pijl in het symbool wijst naar de kant van het hoge water. 


Associaties


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Sluis

Kleinschalig: punt
Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Damsluis, Keersluis, Schutsluis, Spuisluis, Uitwateringssluis

IMGEO

Sluis

Vlak

Kunstwerkdeel

Nvt

BGT

Sluis

Vlak

Kunstwerkdeel

Nvt

INSPIRE

Lock

Punt

Hydrography

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen, Beheerregister Keringen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van de sluisconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Lijn

De feitelijke contouren

Vlak

De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel BGTFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft Sluis ook alle attributen van IMWA GeoObject, LeggerWatersysteem en LeggerWaterveiligheid.


Sluis


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

typeWaterkerendeConstructie

Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).

TypeWaterkerendeConstructieKeringen

doorvaartbreedte

De kleinste breedte van de doorvaartopening(en) loodrecht op de as van het Hydro-object die bij de maatgevende waterstand volledig door een vaartuig kan worden benut. 

Double

m

Aquo

Watersysteem

indicatieWaterkerend

Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken.

JaNeeNvtKeringen

breedte

De maatgevende breedte van het object loodrecht op de as van het Hydro-object. 

Double

m

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

categorie

Categorie kering waar de sluis toe behoort of deel van uitmaakt.

Categorie


Project

Keringen

kerendeHoogte

De maatgevende kerende hoogte van het object. 

Double

m NAP

Aquo

Keringen

signaleringspeil

De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.


Toelichting

Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen

Double

m NAP

Aquo

Keringen

soortSluis

Een aanduiding voor het soort sluis gebaseerd op de functie. 

Typische sluissoorten zijn schutsluis, keersluis, spuisluis en inlaatsluis 

TypeSluis


Aquo

Watersysteem

hoogteBinnenOnderkantBen

De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de benedenstroomse zijde. 

Double

m NAP

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

sluitpeil

De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

hoogteBinnenOnderkantBov

De maatgevende hoogte van de binnenonderkant van de constructie aan de bovenstroomse zijde. 

Double

m NAP

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

openkeerpeil

Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt. 

Double

m NAP


Keringen

openingspeil

Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

drempelpeil

Het peil in NAP van de drempel van de kering

Double

m NAP

Project

Keringen

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

filterUitstroming

Filter aanwezig (J/N) aan de uittredezijde van het kunstwerk waarin uitstroming plaatsvindt.

Toelichting: Een goed functionerend filter zorgt ervoor dat het water uittreedt in het filter, en dat hierbij geen zanddeeltjes worden meegevoerd.

JaNeeKeringen

ontwerpBuitenWaterstand

Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is.

Double

m NAP


Keringen

breedteOpening

Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk.

Toelichting: In WBI wordt doorstroomopening toegepast. Deze wordt hier omschreven als breedte opening.

Double

m


Keringen

afvoerCoefficient

Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert.

Double


Aquo

Keringen

drempelhoogte

Drempelhoogte van het kunstwerk.

Double

m NAP


Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

GUIDKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem


SluisLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

sluisID

Relatie naar Sluis

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem


SluisVlak 

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

sluisID

Relatie naar Sluis

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem