Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Hier betreft het de toplaag van een grasbekleding.De afbakening in dwarsrichting van een aantal bekledingconstructies.


Geometrie


Vlak

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject (via Bekledingslaag-Toplaag)

Keringen

BekledingConstructie


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Vlak

Bekledingsvlakken worden overgenomen uit de BGT. Controle/correctie gebeurt op basis van luchtfoto’s en veldkennis. Hoogte wordt toegekend adhv GPS of laseraltimetriedata (Bron: HHNK Object- en gegevens handboek GIS Waterkeringen).
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Eenheid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

bewezenSterkte Voorwaarde1

De laatste 10 jaar is geen schade aan de grasmat geconstateerd. Er zijn geen afslagranden of andere vormen van erosie voorgekomen, die dieper zijn gegaan dan 5 cm. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is.

WaarOnwaar


WTI

Keringen

bewezenSterkte Voorwaarde2

De laatste 10 jaar is het beheer niet veranderd. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is.

WaarOnwaar


WTI

Keringen

bewezenSterkte Voorwaarde3

De hydraulische belasting bestaande uit toetspeil, golfhoogte en golfperiode, is niet nadelig veranderd t.o.v. HR2001. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is.

WaarOnwaar


WTI

Keringen

bewezenSterkte Voorwaarde4

Maatgevende belastingen zijn echt opgetreden gedurende de periode waarin die ervaring is verkregen.  Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. Toelichting bij de beantwoording van de stelling: Voor rivierdijken kan dit het geval zijn. De belasting hoeft niet noodzakelijkerwijs te hebben gewerkt op het gehele met grasmat beklede waterkeringgedeelte. Een gunstige ervaring lager op de dijk mag (mits geldend voor een zelfde belastinggrootte) ook geldig worden verklaard voor een hoger gelegen plaats, mits de grasmat daar dezelfde kenmerken vertoont qua vegetatietype en kleisamenstelling.

WaarOnwaar


WTI

Keringen

gedragGraszode Buitentalud

Het gedrag van het gedeelte van het buitentalud met een belastingkans > 1/10 per jaar kan gekwalificeerd worden als "goed". Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. Toelichting bij de beantwoording van de stelling: Het gedeelte van het buitentalud met een belastingkans > 1/10 per jaar wordt in eerste instantie niet expliciet getoetst op Erosie door golfklap, maar in plaats daarvan op gedrag. De bekleding krijgt op dat spoor de score ‘goed’ als er in het verleden geen ontoelaatbare schade is opgetreden. Als er in het verleden wel ontoelaatbare schade is opgetreden wordt de grasbekleding verder op Erosie door golfklap getoetst als ware deze gelegen in zone B. Overigens is in zone A wel toetsing op Afschuiving nodig (zie § 4.4.6 van katern 8 van Voorschriften Toetsen op Veiligheid 2007).

GedragGraszode


WTI

Keringen

grasKwaliteit

Graskwaliteit per 3D-georiënteerde grasbekledingspolygoon welke gelegen moet zijn op de kruin en/of het binnentalud.

GrasKwaliteit


WTI

Keringen

grondsoortZode

Grondsoort zode, selectie uit zand of klei (NEN5104)

GrondsoortZode


WTI

Keringen

infiltratiecapaciteit

Infiltratiecapaciteit grasbekleding per vlak

Double

m³/s per m²

WTI

Keringen

jaarVanAanleg

Het jaar van aanleg.

Leeftijd van de bekleding op de peildatum.

Herkomst WTI parameter vertaald in Jaar van Aanleg.

SmallInteger


WTI

Keringen

lokatieGrasbekleding

Lokatie grasbekleding binnen of buiten waards.

LokatieGrasbekleding


WTI

Keringen

typeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag.

TypeBekledingLaagKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekleding ToplaagGras


Aquo

Keringen

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

SmallIntegerKeringen

BekledingConstructieID

Relatie naar BekledingConstructie

IntegerKeringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekleding ToplaagGras


Aquo

Keringen

lokatieGrasbekleding

Lokatie grasbekleding binnen- of buitenwaarts.

Lokatie Grasbekleding


WTI

Keringen

grasKwaliteit

Graskwaliteit per 3D-georiënteerde grasbekledingspolygoon welke gelegen moet zijn op de kruin en/of het binnentalud.

GrasKwaliteit


WTI

Keringen

grondsoortZode

Grondsoort zode, selectie uit zand of klei (NEN5104)

GrondsoortZode


WTI

Keringen

gedragGraszode Buitentalud

Het gedrag van het gedeelte van het buitentalud met een belastingkans > 1/10 per jaar kan gekwalificeerd worden als "goed". Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. Toelichting bij de beantwoording van de stelling: Het gedeelte van het buitentalud met een belastingkans > 1/10 per jaar wordt in eerste instantie niet expliciet getoetst op Erosie door golfklap, maar in plaats daarvan op gedrag. De bekleding krijgt op dat spoor de score ‘goed’ als er in het verleden geen ontoelaatbare schade is opgetreden. Als er in het verleden wel ontoelaatbare schade is opgetreden wordt de grasbekleding verder op Erosie door golfklap getoetst als ware deze gelegen in zone B. Overigens is in zone A wel toetsing op Afschuiving nodig (zie § 4.4.6 van katern 8 van Voorschriften Toetsen op Veiligheid 2007).

GedragGraszode


WTI

Keringen

bewezenSterkte Voorwaarde1

De laatste 10 jaar is geen schade aan de grasmat geconstateerd. Er zijn geen afslagranden of andere vormen van erosie voorgekomen, die dieper zijn gegaan dan 5 cm. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is.

WaarOnwaar


WTI

Keringen

bewezenSterkte Voorwaarde2

De laatste 10 jaar is het beheer niet veranderd. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is.

WaarOnwaar


WTI

Keringen

bewezenSterkte Voorwaarde3

De hydraulische belasting bestaande uit toetspeil, golfhoogte en golfperiode, is niet nadelig veranderd t.o.v. HR2001. Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is.

WaarOnwaar


WTI

Keringen

bewezenSterkte Voorwaarde4

Maatgevende belastingen zijn echt opgetreden gedurende de periode waarin die ervaring is verkregen.  Aangeven dient te worden of deze stelling waar/onwaar is. Toelichting bij de beantwoording van de stelling: Voor rivierdijken kan dit het geval zijn. De belasting hoeft niet noodzakelijkerwijs te hebben gewerkt op het gehele met grasmat beklede waterkeringgedeelte. Een gunstige ervaring lager op de dijk mag (mits geldend voor een zelfde belastinggrootte) ook geldig worden verklaard voor een hoger gelegen plaats, mits de grasmat daar dezelfde kenmerken vertoont qua vegetatietype en kleisamenstelling.

WaarOnwaar


WTI

Keringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen

Gekopieerd uit: TR25a Technisch Rapport Steenzettingen.- Toetsing.

Van: TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen


Het bekledingssysteem van elke steenzetting bevat een toplaag en een ondergrond (klei, zand of granulaire aanvulling). Daartussen zijn in veel gevallen andere lagen aanwezig, in allerlei combinaties: veelal één of meer granulaire lagen, in nieuwere constructies vaak een geokunststof, in oude constructies vaak één of meer vlijlagen. Deze lagen hebben een beoogde functie in de uitvoering, als filter of als aanvulling. In de toetsingspraktijk komen de volgende bekledingssystemen voor:

Toplaag - ondergrond

Toplaag - geokunststof- ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - geokunststof -ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - vlijlaag/-lagen - ondergrond