Vispassage

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

       


Geometrie


Punt

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Representatie

Vispassage

Unicode 80

Afbeelding feitelijke contouren

Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van de vispassage


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

Kunstwerkdeel

Watersysteem, Keringen

Afsluitmiddel, Bedieningsplicht, Onderhoudsplicht

Keringen

Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Vispassage

Kleinschalig: punt
Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Aalpijp, Bekkentrap, Deniltrap, Vislift, Vissluis, Vistrap

IMGEO

Vispassage-niet-bgt

Vlak

Kunstwerkdeel

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO keringen


Inwinningsregels        

Punt

Het hart van de vispassage, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Vlak

De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel IMGeoFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Vispassage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

categorie

Categorie waar het kunstwerk toe behoort.

CategorieKeringen

kerendeHoogte

Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP.

Double

m NAP


Keringen

soortVispassage

Een aanduiding voor de wijze waarop de migratie van vis mogelijk is.

TypeVispassage


Aquo

Watersysteem

drempelpeil

Het peil in NAP van de drempel van de kering

Double

m NAP

Project

Keringen

signaleringspeil

De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.


Toelichting

Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen

Double

m NAP

Aquo

Keringen

sluitpeil

De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

openkeerpeil

Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

openingspeil

Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

ontwerpBuiten Waterstand

Buitenwaterstand waarop het ontwerp van het kunstwerk gebaseerd is.

Double

m NAP


Keringen

breedteOpening

Breedte van de (doorstroom)opening van het kunstwerk.

Toelichting: In WBI wordt doorstroomopening toegepast. Deze wordt hier omschreven als breedte opening.

Double

m


Keringen

afvoerCoefficient

Coëfficiënt die bij de berekening van de afvoer over en door kunstwerken de gevolgen van onvolkomenheden in de schematisatie van de waterbeweging compenseert.

Double


Aquo

Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem


VispassageVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

vispassageID

Relatie naar Vispassage

IntegerWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem