Bergingsgebied

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Een (krachtens de Wet Ruimtelijke Ordening) voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Het betreft bergingsgebieden die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Deze staan verplicht in de legger. Het betreft daarnaast regenwaterbuffers, inundatiegebieden, wadi's. Deze zijn optioneel voor de Legger.


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Afbeelding feitelijke contouren


Associaties

MeetLocatieProfiel, NormGeparamProfiel, FunctioneelGebied, Onderhoudsplicht


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Nvt

Nvt

Gebied

Nvt

IMGEO

Infrastructuur waterbergingsgebied (niet BGT)

Vlak

FunctioneelGebied

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Vlak

Niet van toepassing



Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen



Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOID



Watersysteem

bijWetVastgesteld

Definitie:

Aanduiding of het bergingsgebied op grond van de Wro is aangewezen

JaNee



Watersysteem

bergendVermogen

Definitie:

De hoeveelheid oppervlaktewater die maximaal in het bergingsgebied kan worden geborgen

Double

m3


Watersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

Integer



Algemeen

Shape.AREA


Double



Watersysteem

Shape.LEN


Double



Watersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

Geometry



Watersysteem