Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Kentallen voor de belasting van een rioleringsgebied. Deze kunnen actueel zijn of een schatting voor een periode in de toekomst.

Herkomst definitie: Project


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


Associaties

Model

Object

Afvalwaterketen

RioleringsgebiedRelaties standaarden

Er zijn nog geen relaties gedefinieerd.


Komt voor in  

Producten

Geen producten gedefinieerd

Onderdeel van        

DAMO Afvalwaterketen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen,

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel ModelAttribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDAWK

jaarVaststelling

Het jaar waarin de kentallen zijn vastgesteld.

IntegerAWK

soortStelsel

Het soort rioleringsstelsel, waarde uit domein te kiezen.

TypeStelselAWK

jaarVan

Het beginjaar van de periode waarvoor de kentallen gelden

IntegerAWK

jaarTm

Het eindjaar (tot en met) van de periode waarvoor de kentallen gelden

IntegerAWK

aantalBedrijven

Actueel aantal bedrijven in het rioleringsgebied.

IntegerAWK

aantalInwoners

Actueel aantal inwoners in het rioleringsgebied.

IntegerAWK

aantalWoningen

Het totaal aantal woningen in het rioleringsgebied.

IntegerAWK

oppervlakBedrijfsterrein

Totale oppervlakte in m2 aan bedrijfsterreinen in het rioleringsgebied.


Double

m2


AWK

afvoerendOppervlakWoningen

Dit oppervlak omvat het totaal van afvoerend oppervlak (in m2) van alle woningen in het rioleringsgebied.

Double

m2


AWK

afvoerendOppervlakBedrijven

Dit oppervlak omvat al het oppervlak (in m2) van bedrijfsterrein in het rioleringsgebied, dat afvoert op de riolering of loost op een voorziening (wadi etc.), in de bodem of op het oppervlaktewater.

Double

m2


AWK

DWAafvoerInwoners

De hoeveelheid afvalwater van inwoners bij droog weer in m3 per uur.

Integer

m3/uur


AWK

DWAafvoerBedrijven

Afvoer van bedrijven bij droog weer in m3 per uur

Double

m3/uur


AWK

afgekoppeldVerhardOppWoningen

Oppervlakte (in m2) van verhard oppervlak van woningen in het rioleringsgebied wat niet op het rioleringsstelsel is aangesloten. In plaats daarvan wordt het hemelwater bij voorkeur via infiltratie in de bodem of via afstroming naar het oppervlaktewater af

Double

m2


AWK

afgekoppeldVerhardOppBedrijven

Oppervlakte (in m2) van verhard oppervlak van bedrijven in het rioleringsgebied wat niet op het rioleringsstelsel is aangesloten. In plaats daarvan wordt het hemelwater bij voorkeur via infiltratie in de bodem of via afstroming naar het oppervlaktewater af

Double

m2


AWK

inwonersEquivalentInwoners

Totaal aantal vervuilingseenheden van inwoners in het rioleringsgebied.

IntegerAWK

inwonersEquivalentBedrijven

Totaal aantal vervuilingseenheden van bedrijven in het rioleringsgebied.

IntegerAWK

inwonersEquivalentRecreatie

Totaal aantal vervuilingseenheden t.g.v. recreatie in het rioleringsgebied.

IntegerAWK

bergingInRiolering

De totale capaciteit (in m3) van de rioleringsstelsels in het rioleringsgebied die beschikbaar is voor de tijdelijke berging van afval- en hemelwater. Ook wel onderdrempelberging genoemd.

Double

m3


AWK

bergingRandvoorzieningRegen

De totale capaciteit (in mm regen) van de randvoorzieningen in het rioleringsgebied die beschikbaar is voor de tijdelijke berging van afval- en hemelwater.

Double

mm regen


AWK

bergingRandvoorzieningVolume

De totale capaciteit (in m3) van de randvoorzieningen in het rioleringsgebied die beschikbaar is voor de tijdelijke berging van afval- en hemelwater.

Double

m3


AWK

verlorenBerging

Niet te benutten berging door verzakking rioolbuizen. Door verzakking blijft water staan, dus wel inhoud maar geen berging.

DoubleAWK

pompOvercapaciteitBeschikbaar

Capaciteit van het rioolgemaal minus droogweer afvoer (DWA) in m3 per uur.

Double

m3/uur


AWK

vultijdGebied

Inhoud gedeeld door aanvoer (Berging / DWA) in uur

DoubleAWK

rioolVreemdWater

laatst bekende inschatting aanbod rioolvreemd water (m3/uur)

Double

m3/uur


AWK

rioleringsgebiedID

relatie naar rioleringsgebied

GUIDAWK

globalID


GlobalIDAWK

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator