Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Punt dat is ingemeten en vervolgens gebruikt is bij en onderdeel uitmaakt van de begrenzing van BGT objecten.

Herkomst definitie: BGT


Toelichting

Plaatsbepalingspunten (PBP’s) zijn die punten die in coördinaten bekend zijn en die gebruikt zijn bij en onderdeel uitmaken van de begrenzing van BGT-objecten. Elk plaatsbepalingspunt heeft een unieke identificatie, maar de relatie tussen BGT-objecten en plaatsbepalingspunten bestaat uit de overeenkomstige coördinatenparen. Er vindt geen administratieve koppeling plaats op basis van het ID.


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Punt


Associaties

Model

Object

Algemeen

Metadata


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

BGT

Plaatsbepalingspunt

Punt

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Niet van toepassing. De punten ontstaan uit de vertices/meetpunten van de gemeten objecten.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen


Geen relaties met andere objecten in DAMO Watersysteem.Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Een uniek identificerende code voor het object.

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

bronhouder

De bronhoudercode van het object.  

Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd zodat hiernaar kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder.

Bronhouder


BGT

Watersysteem

inwinningsInstantie

De organisatie die namens de bronhouder het object inwint.

De inwinnende instantie kan de bronhouder zelf zijn of een organisatie aan wie dit is gedelegeerd. De Codelist is dezelfde lijst als die van de bronhouder van het BGTObject, maar dan uitgebreid met de inwinnende instanties. Indien de inwinnende instantie voor haar uitvoerende taak gebruik maakt  van externe organisaties (zoals landmeetkundige bureaus) dan worden deze laatsten NIET aan de CodeList toegevoegd maar vullen zij de inwinnende instantie in voor wie zij het werk uitvoeren.

String


BGT

Watersysteem

inwinningsMethode

De wijze waarop het punt is ingewonnen.

TypeInwinningsmethode


BGT

Watersysteem

datumInwinning

Datum waarop het punt is ingewonnen.

Als de inwinningsdatum van het punt tijdens transitie onbekend is, moet hier de datum van de transitie (gelijk aan objectBegintijd) worden ingevuld.

Date


BGT

Watersysteem

nauwkeurigheid

Gerealiseerde geometrische nauwkeurigheid van de geometrie van het object ten opzichte van de werkelijkheid, uitgedrukt in centimeters.

Double


BGT

Watersysteem

relatieveHoogteligging

Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object

Double


BGT

Watersysteem

eindRegistratie

Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is bij de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.

DateWatersysteem

inOnderzoek

Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.  

JaNee


BGT

Watersysteem

lvPublicatiedatum

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening

Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog.

DateWatersysteem

naamspace

Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft.

StringWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator