HydraulischeRandvoorwaarde

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Hydraulische Randvoorwaarden voor het jaar xxxx voor het toetsen van primaire waterkeringen.

Herkomst definitie: Project & Aquo


Geometrie


Punt

Lijn

Zoomniveau

Geen zoomniveau bekend.

Geen zoomniveau bekend.

Representatie

Geen omschrijving beschikbaar.

Geen omschrijving beschikbaar.


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Geen omschrijving beschikbaar.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

locatie

Omschrijving van de locatie van het punt.

In de hydraulische randvoorwaarden komen vakken met nummers en locaties als hectometer en kilometers voor.

String


Project

Keringen

omschrijvingLocatie

Nadere omschrijving van de locatie zoals die is opgenomen in de rapportage hydraulische randvoorwaarden

String


Project

Keringen

norm

Norm waarop het toetspeil van de hydraulische randvoorwaarden betrekking heeft.

String

1/xxx

Project

Keringen

toetsPeil

Het toetspeil gebruikt voor WBI.

Double

m NAP


Keringen

maatgevendHoogwater

Hoogwaterstand, behorende bij de in de wet op de waterkering (art 3.2) gegeven Hoogwaterstand gebiedsfrequentie.

Toelichting: De waterstand die als uitgangspunt wordt genomen voor het ontwerpen van de versterking van primaire waterkeringen. Deze waterstand is opgenomen in het randvoorwaardenboek. (MHW xxxx, waarin xxxx is het jaar van vaststelling.)

Double

m NAP

Aquo

Keringen

gemiddeldHoogwater

Gemiddelde hoogwaterstand, behorende bij de in de wet op de waterkering (art 3.2) gegeven Hoogwaterstand gebiedsfrequentie.

Double

m NAP


Keringen

significanteGolfhoogte

Rekenkundig gemiddelde van het hoogste 1/3 deel van de golfhoogten gedurende een tijdsinterval

Toelichting

Deze term heeft betrekking op watergolven. De significante golfhoogte komt overeen met de visuele waarneming van de golfhoogte. Niet te verwarren met spectrale significante golfhoogte.

Double

m


Keringen

piekperiodeOfGolfperiode

De tijdsduur tussen twee opeenvolgende tijdstippen waarop op één plaats een zuiver sinusvormige golf een gelijke gereduceerde fase heeft

Toelichting

De golfperiode kan berekend worden uit de tijd die verstrijkt tussen twee opeenvolgende passages in dezelfde richting van de evenwichtsstand. Bij Rijkswaterstaat wordt de golfperiode berekend uit de tijdsduur tussen twee opeenvolgende neergaande nuldoorgangen. In andere (internationale) standaarden wordt soms ook wel de tijdsduur tussen de opgaande nuldoorgangen beschouwd. Als gevolg hiervan kunnen waarden iets afwijken.

Double

t

Project

Keringen

hoekVanGolfinval

Hoek van golfinval. Dit is de hoek tussen de normaal richting van de golfkammen op de dijk en de normaal.

Double

graden


Keringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryKeringen


HydraulischeRandvoorwaardeLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

hydraulischeRandvoorwaardeID

Relatie naar HydraulischeRandvoorwaarde

IntegerKeringen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryKeringen