Stuw

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Identieke naast elkaar gelegen stuwen hoeven niet als afzonderlijk kunstwerk beschreven te worden. Met behulp van het gegevenselement 'Aantal identieke stuwen naast elkaar' wordt aan deze situatie vorm gegeven. Het aan de stuw te relateren peil kan worden afgeleid uit de gegevens van het peilgebied waarin of waaraan de stuw is gelegen.


       


Geometrie


Punt

Lijn

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Representatie

Vaste stuw

Unicode 74

Afbeelding feitelijke contouren

Regelbare stuw niet automatisch

Unicode 75

Regelbare stuw automatisch

Unicode 76

Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van het gemaal


Associaties

Kunstwerkdeel, Onderhoudsplicht, Peilmerk, Afsluitmiddel, Kwelscherm, Bedieningsplicht, Waterkering


Relaties standaarden

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, BijlageAttribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

typeWaterkerendeConstructie

Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).

TypeWaterkerendeConstructieKeringen

indicatieWaterkerend

Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken.

JaNeeNvtKeringen

categorie

Categorie waar het kunstwerk toe behoort.

CategorieKeringen

kerendeHoogte

Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP.

Double

m NAP


Keringen

soortStuw

Een aanduiding voor de voorziening die de stuwing verzorgt of regelt.

Typische soorten stuwing zijn: klep, schotbalken, vaste overstort.

TypeStuwWatersysteem

doorstroombreedte

De maatgevende breedte van de stuwopening waar normaliter het water doorheen stroomt.

Double

m

Aquo

Watersysteem

kruinbreedte

De maatgevende breedte van de stuwconstructie waar het water overheen stroomt in extreme situaties.

Double

m


Watersysteem

drempelpeil

Het peil in NAP van de drempel van de kering

Double

m NAP

Project

Keringen

laagsteDoorstroomhoogte

De laagst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw bij normaal bedrijf.

Double

m NAP

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

hoogsteDoorstroomhoogte

De hoogst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw bij normaal bedrijf.

Double

m NAP

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

signaleringspeil

De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.


Toelichting

Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen

Double

m NAP

Aquo

Keringen

sluitpeil

De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

soortRegelbaarheid

Een aanduiding voor de wijze van regelbaarheid.

TypeRegelbaarheid


Aquo

Watersysteem

hoogteConstructie

De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP.

Double

m

Aquo Expertise- en Innovatie centrum Binnenvaart

Watersysteem

openkeerpeil

Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

openingspeil

Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

regenwaterbufferCompartimentID

Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment

IntegerWatersysteem

soortMateriaal

Is het soort materiaal van de hoofdconstructie.

MateriaalKunstwerkWatersysteem

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem

StuwLijn

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

stuwID

Relatie naar Stuw

IntegerWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een lijn

GeometryWatersysteem


Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


Afmetingen stuw

kruinvorm:        rechthoek

kruinvorm:        driehoek


kruinvorm:        trapezium

kruinvorm:        cirkel

       


a

b

d

f

g

Doorstroombreedte

Kruinbreedte

Max. kruinhoogte

Min. Kruinhoogte
Hoek hellende zijkant

maatgevende (doorstroom)breedte van de stuw
maatgevende breedte van de kruin van de stuw  
hoogst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw
laagst mogelijk in te stellen hoogte van de stuw  
hoek van de hellende zijkant van de stuw