Onderhoudsplicht

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

De onderhoudsplicht van bij de waterbeheerder in beheer zijnde objecten, zoals in de legger of in voorschriften bij ontheffingen is aangegeven.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

De onderhoudsplicht bestaat uit een onderhoudsverplichting (wat) die de onderhoudsplichtige (wie) moet uitvoeren.


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.

Associaties

HydroObject, Bergingsgebied, Bodemval, Sluis, Put, Vispassage, Stuw, Gemaal, Aquaduct, Vuilvang, DuikerSifonHevel, NatuurvriendelijkeOever, Zandvang, VasteDam, Coupure, Kistdam, FlexibeleWaterkering, Wandconstructie


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Oh.Plicht

Nvt

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Waterkeringen


Inwinningsregels        

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.
Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

opmerking

Een nadere toelichting

StringKeringen

hyperlink

Verwijzing naar een bron(document) waarin nadere informatie omtrent het object is vastgelegd.


Toelichting:

Verwijzing naar één of meerdere bronnen (document, besluit, tekening etc.) waar nadere informatie over het object is te vinden.

StringKeringen

onderhoudsplichtige

Rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van een waterstaatswerk, zoals aangegeven in de Legger of vergunning.

Het gaat om de onderhoudsplichtigen voor het onderhouden van oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, kunstwerken of voorzieningen voor de opvang van water of regenwater. Typische onderhoudsplichtigen zijn waterschap, gemeente, provincie, aanliggende eigenaar.

Onderhoudsplichtige


Aquo

Watersysteem

onderhoudsverplichting

Een aanduiding van de aard van de onderhoudsplicht voor een waterstaatswerk zoals aangegeven in de legger of vergunning.

Typische onderhoudsplichten zijn uitmaaien profiel, schonen Hydro-object, baggeren Hydro-object. Ten aanzien van de onderhoudsverplichtingen wordt onderscheid gemaakt naar: 1. gewoon onderhoud; 2. buitengewoon onderhoud.

Aard Onderhoudsplicht


Aquo

Watersysteem

aquaductID

Relatie naar Aquaduct

IntegerWatersysteem

bergingsgebiedID

Relatie naar Bergingsgebied

IntegerWatersysteem

bodemvalID

Relatie naar Bodemval

IntegerWatersysteem

brugID

Relatie naar Brug

IntegerWatersysteem

coupureID

Relatie naar Coupure

IntegerWatersysteem

duikersifonhevelID

Relatie naar DuikerSifonHevel

IntegerWatersysteem

flexibelewaterkeringID

Relatie naar FlexibeleWaterkering

IntegerKeringen

gemaalID

Relatie naar Gemaal

IntegerWatersysteem

hydroobjectID

Relatie naar HydroObject

IntegerWatersysteem

kistdamID

Relatie naar Kistdam

IntegerKeringen

natuurvriendelijkeoeverID

Relatie naar NatuurvriendelijkeOever

IntegerWatersysteem

putID

Relatie naar Put

IntegerWatersysteem

regenwaterbufferCompartimentID

Relatie naar RegenwaterbufferCompartiment

IntegerWatersysteem

sluisID

Relatie naar Sluis

IntegerWatersysteem

stuwID

Relatie naar Stuw

IntegerWatersysteem

vastedamID

Relatie naar VasteDam

IntegerWatersysteem

vispassageID

Relatie naar Vispassage

IntegerWatersysteem

vuilvangID

Relatie naar Vuilvang

IntegerWatersysteem

wandconstructieID

Relatie naar Wandconstructie

IntegerKeringen

zandvangID

Relatie naar Zandvang

IntegerWatersysteem