Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen

Definitie

De bedieningsplicht van bij de waterbeheerder in beheer zijnde objecten, zoals in de legger of in voorschriften bij ontheffingen is aangegeven.

Herkomst definitie: Project


Toelichting

De bedieningsplicht bestaat uit een bedieningsverplichting (wat) die de bedieningsplichtige (wie) moet uitvoeren.


Geometrie

Het betreft een object zonder geometrie.


Associaties

Model

Object

Watersysteem, Keringen

DuikerSifonHevel, Gemaal, Sluis, Stuw, Vispassage

Keringen

Coupure, FlexibeleWaterkering


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels

Het betreft een object zonder geometrie.        Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen

Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

bedieningsplichtige

Rechtspersoon of Natuurlijk persoon die verantwoordelijk is voor de bediening van een waterstaatswerk, zoals aangegeven in de Legger of vergunning. 

Toelichting: 

Het gaat om de bedieningsplichtigen voor het bedienen van kunstwerken of voorzieningen voor de opvang van water of regenwater. Typische Bedieningsplichtigen zijn waterschap, gemeente, provincie. Dit domein is aan te vullen met eigen bedieningsplichtigen. 

Bedieningsplichtige


Project

Watersysteem

bedieningsverplichting

Een aanduiding van de aard van de bedieningsplicht voor een waterstaatswerk zoals aangegeven in de legger of vergunning. 

Typische bedieningsplicht is bedienen van kunstwerk. 

Bedieningsverplichting


Project

Watersysteem

statusLeggerWatersysteem

Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.

Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd.

LeggerStatus


Project

Algemeen

statusLeggerWaterveiligheid

Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid. 

Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd.

LeggerStatus


Project

Algemeen

coupureID

Relatie naar Coupure

GUIDKeringen

duikerSifonHevelID

Relatie naar DuikerSifonHevel

GUIDWatersysteem

gemaalID

Relatie naar Gemaal

GUIDWatersysteem

flexibeleWaterkeringID

Relatie naar FlexibeleWaterkering

GUIDKeringen

sluisID

Relatie naar Sluis

GUIDWatersysteem

stuwID

Relatie naar Stuw

GUIDWatersysteem

vispassageID

Relatie naar Vispassage

GUIDWatersysteem

globalID

PK, Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID


ESRI

Algemeen