Beschrijving 

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

De kleinste hydrologische eenheid, gekenmerkt door uniform watertype, status en menselijke belasting, tevens basiseenheid van de gebiedscontext waarop de KRW-doelstellingen getoetst worden (AQUO). Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater.

Bij stromend water gaat het om rivieren en beken.

Herkomst definitie: Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad.


Toelichting

Een set van oppervlaktewaterlichamen die samen één KRW-oppervlaktewaterlichaam voorstellen waarover wordt gerapporteerd richting Brussel. Onder oppervlaktewateren van 'aanzienlijke omvang' vallen waterlichamen met een minimale oppervlakte van 0,5 km2 of een stroomgebied tussen de 10 en 100 km2. De verantwoordelijkheid voor het aanwijzen en begrenzen van waterlichamen ligt bij de waterbeheerder.


Geometrie


Lijn

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

De stroomrichting van de waterloop kan middels een pijlsymbool worden weergegeven


Associaties

Model

Object

Algemeen

IMWA GeoObject, Metadata

Watersysteem

HydroObject


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Nvt

Nvt

KRWOppervlaktewaterlichaam

KWROppervlaktewaterStilstaand

KWROppervlaktewaterStromendKomt voor in  

Producten

Beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Lijn

Aggregatie van de geometrieën van de hydro-objectenFunctioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen
Attributen 

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Naast onderstaande attributen heeft KRWOppervlaktewaterStromend ook alle attributen van IMWA GeoObject en Metadata.

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

Wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

statusKRW

Status van het KRW oppervlaktewaterlichaam. 

Toelichting: N(atuurlijk)/S(terk veranderd)/K(unstmatig) 

KRWstatus


AQUO

Watersysteem

typologieHuidig

Type en categorie uit de domeintabel met KRW typologie, behorend bij de huidige toestand. 

Toelichting: AQUO type krw typologie

KRWwatertype


AQUO

Watersysteem

typologieRefNatuurlijk

Type en categorie uit de domeintabel met KRW typologie, behorend bij de referentie of natuurlijke toestand 

Toelichting: AQUO type krw typologie

KRWwatertype


AQUO

Watersysteem

plaatsOpMaatlatDoelstelling

Plaats op maatlat/doelstelling in relatie tot de Kaderrichtlijn water. 

Toelichting: 

Bijvoorbeeld ZGET, GET, MEP etc. Of percentage van de referentie. 

String


AQUO

Watersysteem

onttrekkingVoorMenselijkeCons

Indicatie of er water voor menselijke consumptie aan het object wordt onttrokken.

JaNee


IMWa

Watersysteem

schaal

Schaal

IntegerWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

GUIDAlgemeen

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator