Wat is DAMO

DAMO (of voluit: Data Afspraken Modelmatig Ondersteund) is het datamodel van en voor de waterschappen, waarin de kerngegevens voor de primaire processen en de wettelijke verplichtingen gestandaardiseerd staan omschreven. 


Waarom DAMO

De waterschappen streven naar het gestandaardiseerd vastleggen en ontsluiten van kerngegevens. Zij doen dit zowel ten behoeve van uitwisseling van informatie met derden, die vaak een wettelijk verplicht karakter heeft (bijv. INSPIRE) als voor de ondersteuning van de eigen primaire processen. Wetgevingen als INSPIRE, BGT, KRW, Waterwet, Omgevingswet, WIBON, etc. en gewenste dataleveringen aan landelijke en regionale programma’s eisen dat de waterschappen van de verschillende thema’s uniforme gegevens aanleveren. Daarnaast vragen ook de ontwikkelingen rondom een 'Open Overheid' om een eenduidige ontsluiting van gegevens. 


Relatie met wettelijke richtlijnen 

Er is bij de ontwikkeling van DAMO zoveel mogelijk rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen. Hierbij is gebruik gemaakt van de verschillende informatie modellen (IM) en standaarden: IMWA, IMGeo, IMKL, GWSW, BGT en Inspire. Voor definities is gebruik gemaakt van de catalogi van Aquo en GWSW.   


Beschikbare DAMO's

DAMO Logisch is het beschrijvende datamodel met alle definities van de objecten en attributen en is als dit objectenhandboek beschikbaar voor iedereen.

DAMO Fysiek is de vertaling van het logische datamodel naar een fysieke realisatie inclusief de benodigde installatie- en upgrade procedure. De waterschappen die DAMO Fysiek afnemen ontvangen ook overzichtstabellen met alle instellingen en eigenschappen van alle objecten en attributen binnen de geïnstalleerde DAMO-versie. Deze overzichtstabellen staan ook in dit objectenhandboek beschreven onder het hoofdstuk Systeem.


DAMO wordt modulair ontwikkeld, per werkproces. Daarnaast bestaan er enkele objecten die van toepassing zijn op alle werkprocessen en zijn er nog overzichtstabellen behorend bij DAMO Fysiek. De volgende modellen of modules zijn beschikbaar:Watersysteem:

Vastlegging van de kerngegevens voor het watersysteembeheer.

Keringen:

Vastlegging van de kerngegevens voor het waterveiligheidsdomein.

Afvalwaterketen

Vastlegging van de kerngegevens voor de afvalwaterketen.

Algemeen:

Hieronder vallen algemene gegevens zoals Metadata en verwijzingen naar IMWA Geo-Object en de leggers.

Systeem:

DAMO-overzichtstabellen, beschikbaar voor de afnemers van DAMO Fysiek.Indeling objectenhandboek

De kerngegevens staan beschreven in het hoofdstuk Objecten. Per object is naast de definitie, relaties en attributen ook aangegeven of deze tot één of meerdere modules (Watersysteem, Keringen en/of Afvalwaterketen) behoort. 

De algemene objecten, met de relaties, staan beschreven in het hoofdstuk Algemeen en de DAMO-overzichtstabellen zijn opgenomen onder de kop Systeem.

Voor de beschrijving van de domeinen met domeinwaarden en relaties naar de objecten is een afzonderlijk hoofdstuk Domeinen toegevoegd.