ToplaagSteenzetting

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Buitenste verdedigingslaag van een talud, hier bestaande uit in verband geplaatste elementen.

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Hier betreft het de toplaag van een steenzetting.


De afbakening in dwarsrichting van een aantal bekledingsconstructies


Geometrie

Betreft objectklasse zonder geometrie.


Associaties

BasismateriaalSteenzetting, VlijlaagUitvullagSteenzet, GeotextielSteenzetting, FilterlaagSteenzetting, BekledingsConstructie


Relaties standaarden

Er zijn geen relaties met de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE.


Komt voor in  

Producten

Onbekend

Onderdeel van        

DAMO Keringen


Inwinningsregels        

Inwinningsregels niet van toepassing, betreft objectklasse zonder geometrie.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Bijlage


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDKeringen

breedteStenen

Breedte van de stenen (gemiddeld), gemeten langs het talud omhoog (haaks op de dijkas). Waarde NULL bij basalt en Basalton.

Double

m

WTI

Keringen

diepteIngegotenToplaag

De diepte tot waar de ingieting tussen de stenen is doorgedrongen. Men dient de gemiddelde penetratiediepte in de grotere openingen rondom een steen te meten. Dit doet men vervolgens op meerdere locaties, waarbij de kleinste waarde maatgevend is.  Vul niets in als de toplaag niet is ingegoten.

Double

m

WTI

Keringen

dikteKleilaag

Dikte van de kleilaag. Vul 3 m in als er een kleikern is

Double

m

WTI

Keringen

ingewassen

Of de spleten (en gaten) in de toplaag zijn ingewassen met granulair materiaal, zoals steenslag. Vul ja in als de spleten gemiddeld voor ten minste de halve spleethoogte zijn ingewassen.

JaNee


WTI

Keringen

jaarVanAanleg

Het jaar van aanleg.

Leeftijd van de bekleding op de peildatum.

Herkomst WTI parameter vertaald in Jaar van Aanleg.

SmallInteger


WTI

Keringen

korrelverdeling

Korrelverdeling van de laag

Double

m/percentiel

WTI

Keringen

onderlaag

Onderlaag, slechts 3 keuzen mogelijk te weten geotextiel, filter, klei; see Info-sheet Steentoets

Onderlaag


WTI

Keringen

oneffenhedenHavendam

De mate waarin stenen verzakt zijn en of stenen boven de omliggende stenen uitsteken. Dit is slechts relevant voor steenzettingen op de kruin en het binnentalud van een havendam.

Het gaat om de hoogte van de grootste opstaande rand in de zetting, waartegen de golfoverslag kan aanstromen, gevormd door twee stenen in opeenvolgende rijen.

Double

m

WTI

Keringen

relatiefOpenOppervlak

Het relatieve open oppervlak is de verhouding tussen het oppervlak aan spleten (en gaten) en het totale zettingoppervlak (spleet- en gatoppervlak tezamen per vierkante meter). Of de spleten al dan niet zijn ingewassen met bijvoorbeeld steenslag is niet relevant. Het relatieve open oppervlak moet ingevuld worden als percentage.

Als de spleetbreedte al is invuld, dan waarde NULL aanhouden.

Percentage

%

WTI

Keringen

segmentBreedte

Breedte van dit taludsegment. Dit hoeft slechts ingevoerd te worden als dit segment horizontaal is. Anders wordt het berekend op basis van helling en niveau van onder- en bovengrens.

Double

m

WTI

Keringen

soortelijkeMassaStenen

Soortelijke massa van de stenen in de toplaag

Double

kg/m³

WTI

Keringen

spleetbreedteLangsvoegen

Gemiddelde spleetbreedte van de spleten die evenwijdig aan de waterlijn lopen. In geval van steenzetting met erg varierende spleten (zoals basalt) kan ook volstaan worden met het invoeren van alleen het relatieve open oppervlak. Dan waarde NULL.

Double

m

WTI

Keringen

spleetbreedteStootvoegen

Gemiddelde spleetbreedte van de spleten die langs het talud omhoog lopen. In geval van steenzetting met erg varierende spleten (zoals basalt) kan ook volstaan worden met het invoeren van alleen het relatieve open oppervlak. Dan waarde NULL.

Double

m

WTI

Keringen

typeBekledingLaag

Nadere aanduiding van het type bekledinglaag.

TypeBekledingLaagKeringen

typeMateriaalBekleding

Type materiaal van de bekledingslaag

Domein onderscheiden naar type bekledingslaag

MateriaalBekledingToplaag


Aquo

Keringen

typeDijkopbouw

De dijkopbouw betreft de klei in de dijk onder de te toetsen steenzetting (op de lijn haaks op het talud naar beneden):

gk = geen klei, alleen zand

kl = kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding

kk = kleikern (geen zand)

zs = zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen kleilaag of kleikern)

Dijkopbouw


WTI

Keringen

volgnummer

Volgnummer ter indicatie van de laagvolgorde.

SmallIntegerKeringen

waardeValdeflectie

Waarde van de valgewichtdeflectiemeting in megapascal. Op elk niveau waar dit gemeten wordt, bepaald men de gemiddelde waarde per ca 10 m dijkstrekking. De laagste waarde is vervolgens maatgevend.  Vul niets in als er geen VGD meting is uitgevoerd.

Double

Mpa

WTI

Keringen

bekledingConstructieID

Relatie naar BekledingConstructie

IntegerKeringen
Bijlage

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen

Gekopieerd uit: TR25a Technisch Rapport Steenzettingen.- Toetsing.

Van: TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen


Het bekledingssysteem van elke steenzetting bevat een toplaag en een ondergrond (klei, zand of granulaire aanvulling). Daartussen zijn in veel gevallen andere lagen aanwezig, in allerlei combinaties: veelal één of meer granulaire lagen, in nieuwere constructies vaak een geokunststof, in oude constructies vaak één of meer vlijlagen. Deze lagen hebben een beoogde functie in de uitvoering, als filter of als aanvulling. In de toetsingspraktijk komen de volgende bekledingssystemen voor:

Toplaag - ondergrond

Toplaag - geokunststof- ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - geokunststof -ondergrond

Toplaag - granulaire laag/lagen - vlijlaag/-lagen - ondergrond