Plaatsbepalingspunt

Watersysteem ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen


Definitie

Punt dat is ingemeten en vervolgens gebruikt is bij en onderdeel uitmaakt van de begrenzing van BGT objecten.

Herkomst definitie: BGT

Toelichting

Plaatsbepalingspunten (PBP’s) zijn die punten die in coördinaten bekend zijn en die gebruikt zijn bij en onderdeel uitmaken van de begrenzing van BGT-objecten. Elk plaatsbepalingspunt heeft een unieke identificatie, maar de relatie tussen BGT-objecten en plaatsbepalingspunten bestaat uit de overeenkomstige coördinatenparen. Er vindt geen administratieve koppeling plaats op basis van het ID.


Geometrie


Punt

Zoomniveau

Niet van toepassing

Representatie

Punt


Associaties

Niet van toepassing.


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

BGT

Plaatsbepalingspunt

Punt

Nvt

Nvt


Komt voor in  

Producten

Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van        

DAMO Watersysteem


Inwinningsregels        

Niet van toepassing. De punten ontstaan uit de vertices/meetpunten van de gemeten objecten.Functioneel Model

Naar: Beschrijving, Attributen


Geen relaties met andere objecten in DAMO Watersysteem.
Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron Definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

EsriFieldTypeOIDWatersysteem

code

Definitie:

Een uniek identificerende code voor het object.


Toelichting:

Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

StringWatersysteem

bronhouder

Definitie:

De bronhoudercode van het object.  


Toelichting:

Per object (dus niet per objecttype) moet de bronhouder worden vastgelegd zodat hiernaar kan worden gerefereerd bij terugmeldingen. Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder.

String


BGT

Watersysteem

inwinningsInstantie

Definitie:

De organisatie die namens de bronhouder het object inwint.


Toelichting:

De inwinnende instantie kan de bronhouder zelf zijn of een organisatie aan wie dit is gedelegeerd. De Codelist is dezelfde lijst als die van de bronhouder van het BGTObject, maar dan uitgebreid met de inwinnende instanties. Indien de inwinnende instantie voor haar uitvoerende taak gebruik maakt  van externe organisaties (zoals landmeetkundige bureaus) dan worden deze laatsten NIET aan de CodeList toegevoegd maar vullen zij de inwinnende instantie in voor wie zij het werk uitvoeren.

String


BGT

Watersysteem

inwinningsMethode

Definitie:

De wijze waarop het punt is ingewonnen.

TypeInwinningsmethode


BGT

Watersysteem

datumInwinning

Definitie:

Datum waarop het punt is ingewonnen.


Toelichting:

Als de inwinningsdatum van het punt tijdens transitie onbekend is, moet hier de datum van de transitie (gelijk aan objectBegintijd) worden ingevuld.

Date


BGT

Watersysteem

nauwkeurigheid

Definitie:

Gerealiseerde geometrische nauwkeurigheid van de geometrie van het object ten opzichte van de werkelijkheid, uitgedrukt in centimeters.

Double


BGT

Watersysteem

relatieveHoogteligging

Definitie:

Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object

Double


BGT

Watersysteem

tijdstipRegistratie

Definitie:

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder.


Toelichting:

Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert het tijdstipregistratie van het object, terwijl de objectBegintijd gelijk blijft.

DateWatersysteem

eindRegistratie

Definitie:

Eind van de periode waarop deze instantie van het object geldig is bij de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig.

DateWatersysteem

inOnderzoek

Definitie:

Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.  

JaNee


BGT

Watersysteem

lokaalID

Definitie:

Een lokale identifier toegewezen door de gegevensleverancier. De lokale identifier is uniek binnen de naamruimte, m.a.w.: geen enkel ander ruimtelijk object heeft dezelfde unieke identificator.

StringWatersysteem

lvPublicatiedatum

Definitie:

Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening


Toelichting:

Het gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog.

DateWatersysteem

naamspace

Definitie:

Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft.

StringWatersysteem

objectBegintijd

Definitie:

Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan.


Toelichting:

Deze datum moet altijd gelijk zijn aan de datum uit de tijdstipregistratie van het eerste voorkomen van het object.

DateWatersysteem

objectEindtijd

Definitie:

Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is.

DateWatersysteem

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem