NatuurvriendelijkeOeverSoort

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort Natuurvriendelijke Oever

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

NatuurvriendelijkeOever

soortNatuurvriendelijkeOever

nvt


Attributen

Waarde

Omschrijving

Toelichting

1

stromend water


Een dynamisch waterlichaam met stromend water.

2

stagnant water


Een waterlichaam met water dat niet beweegt of stroomt.

3

stromend/stagnant


Een combinatie van zowel stromend als stagnant water.


NatuurvriendelijkeOeverStreefbeeld

Naar: Inleiding domeinen, bijlage natuurvriendelijkeOever

Beschrijving

Definitie

Streefbeeld Natuurvriendelijke Oever

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

NatuurvriendelijkeOever

streefbeeldNatuurvriendelijkeOever

nvt


Attributen

Waarde 

Omschrijving 

Toelichting 

vrij meanderend

Vrij meanderend komt overeen met de natuurlijke situatie van een stromende watergang. De natuurlijke erosie gaat zijn vrije gang.

beperkt meanderend

Beperkt meanderend doelt op vrij meanderend water, welke beperkt wordt door bijvoorbeeld trajecten recht te houden, of bochten vast te leggen door schotten of beschoeiing. Zo wordt de natuurlijke erosie beperkt.

3

inham

Een inham is een inkeping aan de zijkant van een watergang. Een inham kan een vluchthaven voor flora en fauna vormen.

4

flauw talud / flauwe oever 

Een flauwe oever die in talud varieert van 1:2 tot de optimale situatie van 1:5. 

5

plasberm / drasberm

Een plasberm is een natte oeverstrook met een diepte van zo’n 10 tot 50 centimeter onder het gemiddelde waterpeil. Een drasberm is hetzelfde als een plasberm, maar ondieper.

6

onderwaterbak 

Een onderwaterbak is een afgeschermd stuk bodem waar vegetatie zich kan ontwikkelen. Afhankelijk van de locatie en diepte van de bak stimuleert een onderwaterbak een specifieke zone.

7

nevengeul

Een nevengeul is een watergang parallel aan de hoofdwatergang, gescheiden door een stuk land of een vooroever. Een nevengeul ligt buiten de bestaande wateren.

8

vooroever

Een vooroever beschermt de natuurlijke oever tegen golfslag en stroming. Een vooroever ligt binnen de bestaande wateren en is gescheiden door (zichtbare) scheidslijn opgemaakt uit paaltjes. 

9

poelen

Een poel is een vijver; een watertje niet verbonden aan andere watergangen. Poelen worden 

vaak aangelegd als stimulans voor de leefomgeving van amfibieën.

10

gecombineerd 

Meerdere oever soorten zijn met elkaar gecombineerd; zo kan een plas- of drasberm worden aangelegd binnen het talud van een flauwe oever 

98 

overig 

 

99 

onbekend NauwkeurigheidXYvalue

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Codelijst met geografische nauwkeurigheid in het horizontale vlak

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluiter

geoNauwkeurigheidXY


Inspectieput

geoNauwkeurigheidXY


Kabel

geoNauwkeurigheidXY


Leiding

geoNauwkeurigheidXY


Mantelbuis

geoNauwkeurigheidXY


Nooduitlaat

geoNauwkeurigheidXY
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

tot 100 cm

2

tot 30 cm

3

tot 50 cm

98

Overig

99

OnbekendNiveau

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Niveau

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

niveau

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

op maaiveld

2

boven maaiveld

3

onder bodem/maaiveld
NormGroep

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Norm Groep

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

normGroep

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Landelijke normering primaire waterkeringen

2

Normering regionale waterkeringen

3

Normering overige waterkeringenNormKader

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Norm Kader

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Beschermingszone

normKader        

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

2

Drinkwaterbesluit2011 (DWB2011)

3

Vierde nota waterhuishouding (NW4)

4

Zwemwaterrichtlijn 2006 (ZWR2006)

5

Beleid (niet in regelgeving)

6

Concept-besluiten (divers)

7

Waterwet (WTWT)

8

Provinciale verordening (PVCALV)

9

Omgevingsverordening (OGVVOD)

10

Waterverordening (WTVOD)

11

Keurverordening (KEURVO)

12

Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009-versie 2010 (BKMW2009:10)

13

Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009-versie 2015 (BKMW2009:15)

14

Besluit bodemkwaliteit (BBK)

15

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 (RBRG2006)

16

Wet bodembescherming (WBB)

17

Wet belastingen op milieugrondslag (WBM)

18

Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009-versie 2021 (BKMW2009:21)

19

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (BSSA)NormKader_WaterkeringstelselAGG

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Norm Kader

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

normKader        

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Waterwet

2

Provinciale verordening

3

Omgevingsverordening

4

Waterverordening

5

Keurverordening
Onderhoudsplichtige

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Onderhoudsplichtige

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VrijAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Onderhoudsplicht

onderhoudsplichtige

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Waterschap

2

Gemeente

3

Provincie

4

Aanliggende eigenaar

99

Onbekend
Onderlaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Onderlaag

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagSteenzetting

onderlaag

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Geotextiel

2

Filter

3

KleiOntstaanswijze

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Ontstaanswijze

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

ontstaanswijze

nvt

HydroObject

ontstaanswijze

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Natuurlijk

2

Door de mens gemaakt

99

Onbekend
OrdeScope

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Scope van de bepaling van de ordeCode.

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

ordeScope

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Nationaal/ Nederland
OrdeSystematiek

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Systematiek die is gehanteerd bij de bepaling van de ordeCode

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

ordeSystematiek

1


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Nederlandse Methodiek AfvoergebiedenOverlaatOnderlaat

Naar: Inleiding domeinen 


Beschrijving

Definitie

OverlaatOnderlaat

Herkomst definitie

Projectgroep HyDAMO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Regelmiddel

overlaatOnderlaatAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Overlaat

2

Onderlaat

3

Nvt


PeilgebiedStatus

Naar: Inleiding domeinen 


Beschrijving

Definitie

Status Peilgebied

Herkomst definitie

IRIS

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

PeilgebiedPraktijk

statusPeilgebied

1

PeilgebiedVigerend

statusPeilgebied

4

PeilafwijkingGebied

statusPeilgebied

1


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Praktijk

2

Ontwerp

3

Vigerend interim

4

Vigerend definitief

98

Overig

99

Onbekend
Percentage

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Percentage

Herkomst definitie

nvt

Type domein

RangeDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

nvtAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Basismateriaal

korrelverdelingZandlaag

nvt

Basismateriaal

korrelverdelingKleilaag

nvt

ToplaagAsfalt

gewenstPercentageMortel

nvt

ToplaagAsfalt

percentageBitumen

nvt

ToplaagAsfalt

percentageHolleruimte

nvt

ToplaagAsfalt

percentageZand

nvt

ToplaagAsfalt

percentageSteenslagGrind

nvt

ToplaagAsfalt

percentageVulstof

nvt

ToplaagSteenzetting

relatiefOpenOppervlak

nvtAttributen

Niet van toepassing
Persistentie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Persistentie

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

persistentie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

droog

2

kortstondig

3

afwisselend

4

continue
Planstatus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Planstatus

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BegroeidTerreindeel

statusObject

nvt

IMWA_GeoObject

statusObject

nvt

OnbegroeidTerreindeel

statusObject

nvt

OndersteunendWaterdeel

statusObject

nvt

ProfielLijn

statusObject

nvt

Waterdeel

statusObject

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

planvorming

2

realisatie

3

gerealiseerd

4

buiten bedrijf

5

niet meer aanwezig

7

te verwijderen

99

onbekend


PositiefNegatief

Naar: Inleiding domeinen 


Beschrijving

Definitie

Positief Negatief

Herkomst definitie

Projectgroep HyDAMO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Regelmiddel

stroomrichting


Pomp

pomprichtingAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Positief

2

Negatief

3

Beide
ProfielSoort

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Profiel soorten

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

NormGeparamProfiel

soortProfiel

nvt

ProfielLijn

soortProfiel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

Toelichting

3

dwarsprofiel waterkering

Een denkbeeldige doorsnede van een waterkering, aangebracht loodrecht op de kering

4

lengteprofiel waterkering

Een profiel genomen over de lengte van een waterkering

5

dwarsprofiel waterloop

Een denkbeeldige doorsnede van een waterloop, aangebracht loodrecht op de as van de waterloop

6

lengteprofiel waterloop

Een profiel genomen over de as van een waterloop (in lengterichting)

7

lengteprofiel waterloop linker insteek

Een profiel genomen over de linker insteek van een waterloop. De linker insteek is de insteek die, als je met de stroomrichting van de afvoersituatie van het water meekijkt, aan de linker kant ligt.

8

lengteprofiel waterloop rechter insteek

Een profiel genomen over de rechter insteek van een waterloop. De rechter insteek is de insteek die, als je met de stroomrichting van de afvoersituatie van het water meekijkt, aan de rechter kant ligt.

9

profiel gemeten over kunstwerk

Een dwarsprofiel over een kunstwerk zodat de vorm bekend wordt

10

profiel bergingsgebied

Een dwarsprofiel over een gebied waar tijdelijk water kan worden opgeslagen

11

afgeleid profiel

Een profiel op een locatie waar geen gemeten dwarsprofiel aanwezig is of gemeten kan worden. Het betreft een geconstrueerd profiel op basis van andere gegevens zoals maaiveldhoogtes (AHN), peilmetingen en/of aannames.

98

overig ProfielTekenCode

Naar: Inleiding domeinen 


Beschrijving

Definitie

Profiel Tekencode

Herkomst definitie

Projectgroep Hydamo

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ProfielPunt

tekencodeAttributen

Waarde

Omschrijving

5

afrastering

10

wiepen

15

damwand

17

aslijn

19

bebouwing (links)

23

bebouwing (rechts)

24

betuining

25

(perkoen)paaltjes

27

azobe matten

29

bouwland

30

beschoeiing

32

boomgaard

34

bomenrij

35

krib

37

bos

39

damwand beton

41

damwand hout

43

damwand staal

45

keer- of kademuur

47

erf/siertuin

49

haag/heg

50

woelbak

52

hek

54

hectometerpaal

56

houtwal

58

kassen/glastuinbouw

60

keerwand beton

62

keerwand metselwerk

64

muur

66

perkoenpalenrij

68

schutting

70

tuinbouw/moestuin

72

asfalt

74

beton

76

losse verharding/grind

80

strekdam

82

onverhard

84

keien/arcering

86

stortsteen

88

tegels

90

cascades (stroombrekers)

92

weiland

94

zetsteen

96

kasseien

98

zetsteen (veldkeien)

130

taludbekleding

135

bodembekleding

140

talud- en bodembekleding

150

tussenoplossing of combinatie van damwand en talud (gebroken)

154

kant onverhard

151

boom

153

kant verharding

152

lantaarnpaal

155

linkeroever lengte profiel

156

rechteroever lengte profiel

157

trafo/gasgebouw

158

rechter gevel bijgebouw

159

linker gevel bijgebouw

160

rechter gevel hoofdgebouw

161

linker gevel hoofdgebouw

162

piket

163

aankoopgrens

998

kadastrale grens

999

overig
ProfielType Keringen

Naar: Inleiding domeinen 


Beschrijving

Definitie

Profiel types Keringen

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ProfielPunt

soortMeetpunt


KenmerkendeProfiellijn

typeProfielKenmerk

nvt
Attributen

Waarde  

Omschrijving 

Toelichting

linker insteek sloot binnendijks 

De linker snijlijn van het maaiveld en de sloot die zich aan de binnenkant van de dijk bevindt

rechter insteek sloot binnendijks 

De rechter snijlijn van het maaiveld en de sloot die zich aan de binnenkant van de dijk bevindt

linker insteek sloot buitendijks 

De linker snijlijn van het maaiveld en de sloot die zich aan de buitenkant van de dijk bevindt (plasberm)

rechter insteek sloot buitendijks 

De rechter snijlijn van het maaiveld en de sloot die zich aan de buitenkant van de dijk bevindt (plasberm)

linker bodem sloot binnendijks 

Begin van de bodem aan de linkerzijde van de sloot die zich aan de binnenkant van de dijk bevindt

rechter bodem sloot binnendijks 

Begin van de bodem aan de rechterzijde van de sloot die zich aan de binnenkant van de dijk bevindt

as bodem sloot binnendijks 

Middelpunt van de sloot die zich aan de binnenkant van de dijk bevindt

linker bodem sloot buitendijks 

Begin van de bodem aan de linkerzijde van de sloot die zich aan de buitenkant van de dijk bevindt

rechter bodem sloot buitendijks 

Begin van de bodem aan de rechterzijde van de sloot die zich aan de buitenkant van de dijk bevindt

10 

as bodem sloot buitendijks 

Middelpunt van de sloot die zich aan de buitenkant van de dijk bevindt

15 

teen dijk binnendijks 

De voet van de dijk aan de binnenkant van de dijk

16 

teen dijk buitendijks 

De voet van de dijk aan de buitenkant van de dijk

17 

kruin dijk binnendijks 

Het hoogste punt van de dijk, gemeten aan de binnenkant van de dijk

18 

kruin dijk buitendijks 

Het hoogste punt van de dijk, gemeten aan de buitenkant van de dijk

19

kruin dijk

Het hoogste punt van de dijk, gemeten midden op de dijk

22 

waterlijn 

De snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden (Aquo)

60 

kruin berm binnendijks 

Het hoogste punt van het talud, met uitzondering van de dijk, aan de binnenkant van de dijk

61 

kruin berm buitendijks 

Het hoogste punt van het talud, met uitzondering van de dijk, aan de buitenkant van de dijk

62 

insteek berm buitendijks 

Het trefpunt van de dijk en het talud/berm aan de buitenkant van de dijk

63 

insteek berm binnendijks 

Het trefpunt van de dijk en het talud/berm aan de binnenkant van de dijk

68 

verkeersbelasting kant buitendijks 

De grens tussen het maaiveld en het begin gebied waar verkeer overheen kan rijden, vaak verhard. Aan de buitendijkse zijde van de kruin van de dijk. 

69 

verkeersbelasting kant binnendijks 

De grens tussen het maaiveld en het begin gebied waar verkeer overheen kan rijden, vaak verhard. Aan de binnendijkse zijde van de kruin van de dijk. 

76 

maaiveld binnendijks 

De hoogte van de grond tussen de taluds en sloten, gemeten aan de binnenkant van de dijk. 

77 

 maaiveld buitendijks 

De hoogte van de grond tussen de taluds en sloten, gemeten aan de buitenkant van de dijk. 

98

overig

ProfielType Watersysteem

Naar: Inleiding domeinen 


Beschrijving

Definitie

Profiel types Watersysteem

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ProfielPunt

soortMeetpunt


KenmerkendeProfiellijn

typeProfielKenmerk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

Toelichting

22

waterlijn 

De snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden (Aquo)

23 

begin profiel 

Linkerkant van het profiel. Links in het profiel betekent gekeken met de stroomrichting mee. 

24 

linker insteek 

Het trefpunt van het maaiveld en het talud van de sloot aan de linkerkant

25 

linker bodem 

Begin van de bodem aan de linkerkant van de sloot

26 

as bodem 

Middelpunt van de sloot

27 

rechter bodem 

Begin van de bodem aan de rechterkant van de sloot

28 

rechter insteek 

Het trefpunt van het maaiveld en het talud van de sloot aan de rechterkant

29 

eind profiel 

Rechterkant van het profiel. Rechts in het profiel betekent gekeken met de stroomrichting mee.

31 

linkeroever lengteprofiel 

Een denkbeeldige, langs de referentielijn lopende lijn aan de linkerkant van de sloot

32 

rechteroever lengteprofiel 

Een denkbeeldige, langs de referentielijn lopende lijn aan de rechterkant van de sloot

50 

linker teen plasberm 

Voet van het talud van de sloot aan de linkerkant

51 

linker insteek plasberm 

De linkeroever van de sloot

52 

rechter insteek plasberm 

De rechteroever van de sloot

53 

rechter teen plasberm 

Voet van het talud van de sloot aan de rechterkant

98

overigProfielWeergave

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

ProfielWeergave

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ProfielLijn

profielweergave

n.v.t.


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

gemeten: vaste bodem

2

gemeten: sliblaag

3

gemeten: doorstroomprofiel

4

gemeten: waterlijn

5

theoretisch profiel


Provincie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Provincie

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ReglementGrensWaterschap

provincieReglement

n.v.t.Attributen

Waarde

Omschrijving

P0020

Provincie Groningen

P0021

Provincie Friesland

P0022

Provincie Drenthe

P0023

Provincie Overijssel

P0024

Provincie Flevoland

P0025

Provincie Gelderland

P0026

Provincie Utrecht

P0027

Provincie Noord-Holland

P0028

Provincie Zuid-Holland

P0029

Provincie Zeeland

P0030

Provincie Noord-Brabant

P0031

Provincie Limburg


ReferentievlakkenDieptematen

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Referentievlakken voor dieptematen

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ProfielLijn

referentievlak

nvt

NormGeparamProfiel

referentievlak

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

NAP

2

KP (Kanaalpeil)

3

SP (Stuwpeil)

4

MP (Meerpeil)RuwheidTypeMethode

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Methode Ruwheid

Herkomst definitie

HyDAMO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Aquaduct

typeMethodeRuwheid


Brug

typeMethodeRuwheid


DuikerSifonHevel

typeMethodeRuwheid


RuwheidProfiel

typeMethodeRuwheid


HydroObject

typeMethodeRuwheid


NormGeparamProfielWaarde

typeMethodeRuwheid
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Chezy

2

Manning

3

StricklerKn

4

StricklerKs

5

White Colebrook

6

Bos en Bijkerk

98

overig

99

onbekend


SoortKwantiteitsmeting

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort Kwantiteitsmeting

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

MetingKwantiteit

soortKwantiteitsmeting

nvt

               


Attributen

Waarde

Omschrijving

999

Vrije keuzelijst

Stand

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Stand

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluiter

stand

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

open

2

dicht

StuwHoofdfunctie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Hoofdfunctie stuw

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Stuw

HoofdfunctieStuw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

Toelichting

1

stuwen

(Default) Manier voor het reguleren van het waterpeil.

2

inlaten

Het invoeren van water vanuit een ander watersysteem. Kenmerk is dat deze stuw zich niet in, maar langs de lange zijde van de watergang, in de oever, bevindt

3

aflaten

Het afvoeren van water naar een ander watersysteem.

Kenmerk is dat deze stuw zich niet in, maar langs de lange zijde van de watergang, in de oever, bevindt

4

in- en aflaten

Het combineren van water inlaten en water aflaten

5

overlaten

De waterstroom belemmeren bij een te hoog waterpeil, ter voorkoming of ter beperking van waterbezwaar elders

6

verdelen

Het splitsen van één watersysteem naar meerdere benedenstroomse watersystemen. 

7

conserveren

Het vasthouden van water ten behoeve van infiltratie naar grondwater. Het water kan gedurende een langere periode hoger gehouden worden om droogteschade te voorkomen

8

bergen

Het gecontroleerd vullen (en legen) van een waterbergingsgebied.

9

knijpen


Het water uit het eigen lokale systeem kortstondig actief vertragen of stremmen om problemen benedenstrooms te voorkomen of te voldoen aan hydrologisch neutraal ontwikkelen

10

stabiliseren

Het op peil houden van water om kades en taluds stabiel te houden in specifieke situaties.

11

doorwaden

Het verondiepen van een watergang om het mogelijk maken om met materieel en/of lopend over te kunnen steken

12

geen

De stuw heeft geen regulerende functie StuwNevenfunctie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Nevenfunctie stuw

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Stuw

nevenfunctieStuw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

Toelichting

1

meten

Het verzamelen van waterkwaliteit/waterkwantiteit gegevens

2

recreëren

Het faciliteren van maatregelen ten aanzien van recreatie

3

ecologie ondersteunen

Het faciliteren van maatregelen ten aanzien van de leefomgeving voor flora en fauna. 

4

calamiteit bestrijden

Het faciliteren van vooraf gedefinieerde maatregelen ten aanzien van het stremmen of versneld afvoeren van water in geval van een calamiteit.

5

zuiveren

Het ontdoen van verontreinigingen in het water.

6

vispasseerbaarheid ondersteunen

De constructie is geschikt voor vissen om te passeren. 

7

onderhouden


De functie om het watersysteem te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld door het peil tijdelijk omhoog te zetten om met een maaiboot te kunnen werken en/of het maaisel af te kunnen voeren zodra de stuw omlaag wordt gezet.

8

zoet-zout scheiden

Het zoute water in het benedenstroomse watersysteem wordt afgevoerd en het zoete water in het bovenstroomse watersysteem wordt vastgehouden.

9

geen

De stuw heeft geen ‘niet-regulerende’ functieStuwType

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Stuw_soorten

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast

Bijlage

Afbeeldingen stuwtypenAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Stuw

typeStuw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

Toelichting

1

schotbalkstuw

Een stuw constructie met een sponning waarin schotbalken worden opgestapeld om een gewenste drempelhoogte te bereiken 

2

schuifstuw

Een stuw met een beweegbare schuif, die dient om de waterstand of debiet te regelen.

3

klepstuw

Een stuw met een beweegbare, scharnierende klep 

6

hevelstuw

Een stuw met een verhoogd, kokervormig middengedeelte dat twee wateren met elkaar verbindt

9

balansstuw

Een stuw die middels een contragewicht waterstanden en 

stroomsnelheden regelt.

12

drijverstuw

Een onafhankelijk functionerende stuw waarbij verschillen evenredig over een gebied verdeeld worden, wanneer het boven- en onderpand een vast peilverschil ten opzichte van elkaar moeten behouden. De stuw drijft met zijn grote drijver op het lage pand en zorgt voor een opwaartse kracht, waardoor de stuwbak in staat is een bepaalde hoeveelheid water te dragen/keren. Het systeem is hierbij in evenwicht.

14

gecombineerde stuw

Een stuw met eerdere kunstwerkopeningen met verschillende sturingsmogelijkheden en​ waarvan minimaal één van deze openingen is voorzien van een regelmiddel 

15

vaste stuw

Een stuw uitgevoerd als vaste constructie met een onveranderlijke drempelhoogte

22

kantelstuw

Een stuw met klepconstructie waarbij de klep voorzien is van meebewegende zijwangen. 

23

balgstuw

Een stuw met balgconstructie (rubberen doek bevestigd aan bodem en oevers van watergang). 

24

brievenbusstuw

Een stuw met wandconstructie waarin een sterk doorstroomopening beperkt.

27

keienstuw

Een stuw constructie bestaande uit opeenstapeling van grote 

natuurstenen keien.

28

boomstamstuw

Een stuw constructie bestaande uit opeenstapeling van natuurlijke middelen zoals boomstammen en grote takken. 

31

buisbochtstuw

Een stuw met haakse buisbocht, waarbij de hoek van de buisbocht het stuwpeil bepaalt.

32

beverstuw

Een door mensen gemaakte bypass van buizen met een instelbare uitstroomhoogte, gecombineerd met een door bevers aangelegde constructie met stuwende werking. 

98

overig


99

onbekend

TypeAfsluiter

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type afsluiter

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluiter

soortAfsluiter
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Vlinder

2

Mes

3

Schuif

4

Dubbelzijdig kerend

5

Terugslagklep

98

Overig

99

Onbekend


TypeAfvoerAanvoergebied

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeAfvoerAanvoergebied

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied

soortAfvoerAanvoergebied

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Bemalingsgebied

2

Afvoergebied

3

Deelstroomgebied

4

Afwateringsgebied

5

Afwateringseenheid

6

Aanvoergebied

98

Overig

99

OnbekendTypeBediening

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Aanduiding hoe het object al dan niet bediend wordt.

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluiter

typeBediening


Ontluchter

typeOntluchter
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Automatisch

3

Handmatig

4

Geen besturingswijze

98

Overig

99

Onbekend
TypeBekledingConstructie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type bekledingconstructie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BekledingConstructie

soortBekledingconstructie

nvt
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Gras

2

Steenzetting

3

Asfaltbekleding

4

Betonbekleding

5

Losgestort materiaal

6

Verpakte bekleding

98

Overig

99

Onbekend
TypeBekledingLaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type BekledingLaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

VlijlaagUitvullaag

typeBekledingLaag

2Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Toplaag

2

Uitvullaag

3

Filter

4

Vlijlaag

5

Geotextiel

6

Basismateriaal

7

Afwerkingslaag

8

Slijtlaag
TypeBodemlaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Bodemlaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Bodemlaag

typeBodemlaag

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Nog geen domein beschikbaar
TypeBrug

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Brug soorten

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Brug

soortOverspanning

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

vrije overspanning

2

overspanning via tussenpunten

3

overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel

4

overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en tussenpunten

98

overig

99

onbekend
TypeConstructieOpbouw

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Constructie Opbouw

Herkomst definitie

WTI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagAsfalt

typeConstructieOpbouw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Enkele asfaltlaag

2

Dubbele asfaltlaag, goede hechting

3

Dubbele asfaltlaag, onvoldoende hechtingTypeController

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeController

Herkomst definitie

Projectgroep HyDAMO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Sturing

typeController

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

interval

2

PID

3

hydraulic

4

time

5

nvt

98

overig

99

onbekendTypeDoelvariabele

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeDoelvariabele

Herkomst definitie

Projectgroep HyDAMO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Sturing

doelvariabele

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

waterstand

2

debiet

3

tijd 

4

vaste waarde

TypeFilterlaag

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Filterlaag

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Filterlaag

typeFilterlaag

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

36

Gebakken steen

37

Zand

38

Zandasfalt

39

Grind

40

Puin

41

Mijnsteen

98

Overig

99

Onbekend
TypeFunctioneelGebied

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeFunctioneelGebied

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

FunctioneelGebied

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

kering

2

niet-bgt


TypeFunctioneelGebiedPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeFunctioneelGebiedPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

FunctioneelGebied

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

bedrijvigheid

2

natuur en landschap

3

landbouw

4

bewoning

5

infrastructuur verkeer en vervoer

6

infrastructuur waterstaatswerken

7

waterBergingsgebied

8

maatschappelijke en/of publieksvoorziening

9

recreatie

10

begraafplaats

11

functioneel beheer

12

recreatie: speeltuin

13

recreatie: park

14

recreatie: sportterrein

15

recreatie: camping

16

recreatie: bungalowpark

17

recreatie: volkstuin

18

functioneel beheer: hondenuitlaatplaats

19

bushalte

20

carpoolplaats

21

benzinestation

22

verzorgingsplaatsTypeGeloosdWater

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type geloosd water

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

vastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Leiding

soortWater


Lozingspunt

soortGeloosdWater


Randvoorziening

soortGeloosdWater


Transportstelsel

soortGeloosdWater
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

bedrijfsafvalwater

2

huishoudelijk afvalwater

3

koelwater

4

effluent

5

hemelwater

6

drainage

7

bronneringswater

8

gemengd afvalwater

9

influent

10

oppervlaktewater

98

overig

99

OnbekendTypeHydraulischObject

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Hydraulisch Object

Herkomst definitie

HyDAMO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BijzonderHydraulischObject

typeHydraulischObject

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Dood hout

2

Beverdam

3

Watermolen

98

Overig

99

Onbekend

TypeIBA

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type IBA

Herkomst definitie

GWSW

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

vastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

IBA

typeIBA
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Klasse I

2

Klasse II

3

Klasse IIIa

4

Klasse IIIb

5

SepticTank

98

Overig

99

OnbekendTypeInvloedslijn

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Invloedslijn

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Invloedslijn

typeInvloedslijn

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Piping

2

Macrostabiliteit

3

ZettingsvloeiingTypeKabel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type kabel

Herkomst definitie

GWSW

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kabel

soortKabel
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Data

2

Voeding

98

Overig

99

Onbekend


TypeKathodischeBescherming

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type kathodische  bescherming

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

KathodischeBescherming

soortKathode
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Zinkkathode

2

Anode

3

Opgedrukte stroom

4

Opofferingsanode

98

Overig

99

OnbekendTypeKernopbouw

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Kernopbouw

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kernopbouw

typeKernopbouw

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Zanddijk

2

Zanddijk met kleikern
TypeKruising

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeKruising

Herkomst definitie

Inspire

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Aquaduct

typeKruising

1

Brug

typeKruising

2

DuikerSifonHevel

typeKruising

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Aquaduct

2

Brug

3

Duiker

4

Sifon

5

Hevel

6

Bypass
TypeKunstwerk

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeKunstwerk

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kunstwerkdeel

soortKunstwerk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

hoogspanningsmast

2

Gemaal

3

perron

4

Sluis

5

strekdam

6

steiger

7

Stuw

8

transitie

9

niet-bgt
TypeKunstwerkPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeKunstwerkPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kunstwerkdeel

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

keermuur

2

overkluizing

3

duiker

4

faunavoorziening

5

Vispassage

6

Bodemval

7

coupure

8

ponton

9

voorde
TypeKwelscherm

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Kwelscherm

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kwelscherm

typeKwelscherm

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Damwand

2

Kleikist

3

Neopreenscherm


TypeLeiding

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Een aanduiding voor de soort leiding en daarmee de wijze waarop materie door de leiding wordt voortgestuwd.

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Leiding

soortLeiding


Leidingsegment

soortLeiding
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

drukleiding (persleiding)

2

vacuumleiding (persleiding)

3

vrijvervalleiding

4

mechanische leiding

5

aansluitingleiding

6

(Nood)lozingsleiding (druk)

7

(Nood)lozingsleiding (vrij verval)

8

ontluchtingsleiding

98

Overig

99

Onbekend
TypeMeetinstrument

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type meetinstrument

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Meetinstrument

soortMeetinstrument
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Debietmeter

2

Drukmeter

3

Kwaliteitssensor

4

Overstortmeter

5

Peilbuis

6

Regenmeter

7

Waterniveaumeter

8

Zakbaak

9

Thermometer

98

Overig

99

OnbekendTypeMeetnet

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort meetnet

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VrijAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Meetnet

soortMeetnet

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

gewasbeschermingsmiddelen meetnet

2

meetnetzwemwaterkwaliteit

3

chloride meetnet

4

verdroging

5

calamiteiten (hoogwater/waterschaarste)
TypeOndergrond

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Ondergrond

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Basismateriaal

typeOndergrond

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Zand

2

Kleilaag

3

Kleikern

98

Overig

99

Onbekend
TypeOndersteunendWaterdeel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeOndersteunendWaterdeel

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

OndersteunendWaterdeel

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

oever, slootkant

2

slik

3

transitieTypeOpstellingPomp

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type opstelling pomp

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Pomp

opstellingPomp

nvt
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Gemaal droge opstelling

2

Gemaal natte opstelling

98

Overig

99

OnbekendTypeOverbruggingsdeel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeOverbruggingsdeel

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Overbruggingsdeel

typeOverbruggingsdeel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

dek

2

landhoofd

3

pijler

4

sloof

5

pyloon
TypeOvergangsconstructie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Overgangsconstructie

Herkomst definitie

WBI

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

TeenOvergangsconstructie

typeOvergangsconstructie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

a0: Maximaal 5 cm onder de steenzetting steekt, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie)

2

a1: Maximaal 5 cm onder de steenzetting steekt, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)

3

b0: Meer dan 5 cm onder de steenzetting steekt, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie)

4

b1: Meer dan 5 cm onder de steenzetting steekt, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)

5

c0: De stroming in de filter/uitvullaag wordt geblokkeerd, zonder asfaltmastiek tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie)

6

c1: De stroming in de filter/uitvullaag wordt geblokkeerd, met asfaltmastiek tussen de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)TypeOverstort

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type overstort

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Riooloverstort

soortOverstort
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

traditionele overstort

2

werveloverstort

3

nooduitlaat

4

by-pass van randvoorziening

5

interne overstort met stuw

6

interne overstort zonder stuw

7

bemalen overstort

8

rioolwateruitlaat

9

regenwateroverstort

10

regenwateruitlaat

98

overig

99

onbekendTypePaalIMGeo

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Paal IMGeo

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Paal

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

lichtmast

2

telpaal

3

portaal

4

verkeersregelinstallatie

5

verkeersbord

6

poller

7

haltepaal

8

vlaggenmast

9

afsluitpaal

10

praatpaal

11

hectometerpaal

12

dijkpaal

13

drukknoppaal

14

grensmarkering
TypeParameter

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

SoortParameter

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

NormGeparamProfielWaarde

soortParameter

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

bodembreedte

2

bodemhoogte benedenstrooms

3

bodemhoogte bovenstrooms

4

breedte plasberm linkerzijde

5

breedte plasberm rechterzijde

6

hoogte insteek linkerzijde

7

hoogte insteek rechterzijde

8

hoogte plasberm linkerzijde

9

hoogte plasberm rechterzijde

10

taludhelling linkerzijde

11

taludhelling rechterzijde

12

taludhelling plasberm linkerzijde

13

taludhelling plasberm rechterzijde
TypePeilgebied

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Peilgebied soorten

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

AfvoergebiedAanvoergebied        

soortAfvoerAanvoergebied

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

aanvoerpeilgebied

2

afvoerpeilgebied

3

aan- en afvoerpeilgebied

4

bemalen

5

onderbemalen

6

gestuwd

7

opgemalen

8

natuurlijk
TypePeilmerk

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort peilmerk

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Peilmerk

soortPeilmerk

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Bout (Eigen)

2

Plaatje

3

NAP Bout

4

Constructie

5

GrondslagpuntTypePiggingInstallatie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type pigging-installatie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

PiggingInstallatie

typePiggingInstallatie
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Lanceerinrichting

2

Ontvangstinrichting

3

Put

98

Overig

99

OnbekendTypePomp

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Pomp

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Pomp

typePomp
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Versnijdend

2

Vuildoorlatend

98

Overig

99

OnbekendTypePompschakeling

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type pompschakeling

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Pomp

typePompschakeling
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Enkelloop

2

Samenloop

98

Overig

99

Onbekend
TypePut

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypePut

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Put

BGTType

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

niet-bgt
TypePutPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypePutPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Put

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

benzine- / olieput

2

brandkraan / -put

3

drainageput

4

inspectie- / rioolput

5

kolk

6

waterleidingput

7

in-en/of uitstroomputTypeRandvoorwaarde

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeRandvoorwaarde

Herkomst definitie

Projectgroep HyDAMO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydrologischeRandvoorwaarde

typeRandvoorwaarde

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

waterstand vaste waarde

2

debiet vaste waarde

3

Qh-relatie 

4

waterstand variabel

5

debiet variabel

6

waterstand getijdebeweging

TypeRandvoorziening

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type randvoorziening. Let op, in GWSW is de lijst met mogelijke waarden veel kleiner!

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Randvoorziening

soortRandvoorziening
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Bergbezinkbassin

2

Bergbezinkleiding

3

Parallel bezinkriool

4

Helofytenfilter

5

Werveloverstortput

6

Verbeterde overstortput, doorstroomd

7

Verbeterde overstortput, niet doorstroomd

8

bergbassin

9

Lamellenafscheider

10

Olieafscheider

11

Slibafvangput

12

Berm-/bodempassage

13

Wadi

98

Overig

99

OnbekendTypeReferentielijn

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Referentielijn

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Waterkering

soortReferentielijn

1


Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Buitenkruinlijn

2

Middenkruinlijn

3

Geen eenduidige referentielijn
TypeReferentiestelsel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Referentiestelsel

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Referentiestelsel

typeReferentiestelsel

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Hectometrering

2

Kilometrering
TypeRegelbaarheid

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Regelbaarheid soorten

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Afsluitmiddel

soortRegelbaarheid

nvt

Gemaal

soortRegelbaarheid

nvt

Stuw

soortRegelbaarheid

nvt

Vuilvang

soortRegelbaarheid

nvt

Regelmiddel

soortRegelbaarheid

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving


1

Niet regelbaar (vast)

Het kunstwerk is niet regelbaar. Het kunstwerk is niet aanpasbaar om zijn functie te kunnen vervullen.

2

Regelbaar- lokaal automatisch - elektronisch

Het kunstwerk is aanpasbaar voor het vervullen van zijn functie.  
De regeling van het kunstwerk gebeurt zonder menselijk ingrijpen anders dan het instellen van de sturingsregels.  
De besturing van het kunstwerk gebeurt lokaal met behulp van een elektronische voorziening. Bijvoorbeeld: een plc die een waterstand meet die vervolgens de actie van het kunstwerk bepaalt.

3

Regelbaar – lokaal automatisch - mechanisch

Het kunstwerk is aanpasbaar voor het vervullen van zijn functie. 
De regeling van het kunstwerk gebeurt zonder menselijk ingrijpen anders dan het instellen van de sturingsregels. 
De besturing van het kunstwerk gebeurt lokaal met behulp van een mechanische voorziening. 
Bijvoorbeeld: Een drijverstuw heeft een drijver die voor de besturing zorgt afhankelijk van de waterstand staat de stuw open. Op het moment dat de gewenste waterstand is bereikt, sluit de stuw zich.

4

Regelbaar – lokaal handmatig - elektronisch

Het kunstwerk is aanpasbaar voor het vervullen van zijn functie. 


De aanpassing van het kunstwerk gebeurt met menselijk handelen. 

De handeling stuur een elektronische installatie aan die voor de bediening zorgt.  


Voorbeeld: ter plekke te bedienen door het indrukken van een knop. Dit onderscheid is van belang vanwege de elektronische installatie die erachter schuil gaat.

5

Regelbaar – lokaal handmatig - mechanisch

Het kunstwerk is aanpasbaar voor het vervullen van zijn functie. 

De aanpassing van het kunstwerk gebeurt met menselijk handelen.  

De inzet van menskracht zorgt voor de aanpassing van het kunstwerk.  


Alleen met menskracht ter plekke te bedienen, zoals schotbalken verwisselen, aan een zwengel draaien, met een spindeldriver, enz.

6

Regelbaar – op afstand automatisch

Het kunstwerk is aanpasbaar voor het vervullen van zijn functie.  

De regeling van het kunstwerk gebeurt zonder menselijk ingrijpen anders dan het instellen van de sturingsregels. De besturing van het kunstwerk gebeurt op afstand waarbij de sturingsregels voor een  aantal kunstwerken vanuit één systeem worden toegepast.  


Kan worden bediend vanaf kantoor of werkplaats op afstand.

98

Overig

De bediening van het kunstwerk past niet in de in het domein opgenomen bedieningswijzen.

99

Onbekend

De bedieningswijze en de regelbaarheid van het kunstwerk is onbekend.
TypeRegenwaterbuffer

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Regenwaterbuffer

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Regenwaterbuffer

soortRegenwaterbuffer

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

gecombineerd

2

landelijk

3

stedelijk

TypeRelining

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

type relining

Herkomst definitie

GWSW

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Leidingsegment

typeRelining

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Close fit lining

2

Gesegmenteerde lining

3

Lining aangebracht tijdens fabricage

4

Lining met afzonderlijke buizen

5

Lining met een doorlopende buis

6

Opgespoten lining

7

Ter plaatse uitgeharde lining

8

Wikkelbuis relining

98

Overig

99

OnbekendTypeRioolgemaal

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type rioolgemaal

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Rioolgemaal

soortRioolgemaal
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

RWA-eindgemaal

2

DWA-eindgemaal

3

RWA-opvoergemaal

4

DWA-afvoer

5

Booster

6

Influent op RWZI

7

Effluent op RWZI

8

DWA / RWA gemaal

9

DWA gemaal

10

HWA gemaal

11

Rioolgemaal derden

98

Overig

99

Onbekend
TypeRWZI

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Soort RWZI gebaseerd op zuiveringsprocessen die plaatsvinden.

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

RWZI

typeRWZI
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Mechanische inrichting

2

Oxidatiebed

3

Oxidatiesloot discontinu

4

Oxidatiesloot continu

5

Actiefslib oxidatiesloot

6

Actiefslib aëratietank

7

Actiefslib propstomer

8

Actiefslib anaëroob-anoxisch-intermit. belucht-aërobe tank

9

Actiefslib anaëroob-anoxisch-aërobe tank

10

Actiefslib anaëroob-intermitterend belucht-aërobe tank

11

Tweetraps oxidatiebed + oxidatiebed

12

Parallel oxidatiebed oxidatiesloot

13

Parallel oxidatiebed aëratietank en overig

98

Overig

99

OnbekendTypeScheiding

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeScheiding

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Verdediging

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

muur

2

kademuur

3

geluidsscherm

4

damwand

5

walbescherming

6

hek

7

transitie

8

niet-bgt
TypeSluis

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Sluis soorten

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Sluis

soortSluis

nvt

       


Attributen

Waarde

Omschrijving

Toelichting

1

keersluis

Een sluis die het watersysteem en het achter liggende gebied beschermt bij hogere waterstanden. (AQUO)

2

uitwateringssluis/spuisluis

Een sluis die te veel aan water op het binnenwater gereguleerd naar een lagergelegen buitenwater laat afvloeien (spuien) en buitenwater keert. (AQUO)

3

inlaatsluis

Een sluis die dient voor aanvoer van water. (AQUO)

4

schutsluis naar een zijde

Een aan weerszijden afsluitbaar kunstwerk waarin door aanpassing van het waterpeil, schepen van het ene op het andere niveau worden gebracht. (AQUO)

5

schutsluis naar twee zijden

Een aan weerszijden afsluitbaar kunstwerk waarin door aanpassing van het waterpeil, schepen van het ene op het andere niveau worden gebracht.

6

keersluis naar twee zijden

Een sluis die het watersysteem en het achter liggende gebied beschermt bij hogere waterstanden.

7

damsluis

Een sluis ter afdamming van een watergang, eventueel om land mee te inunderen. Het is een sluis die vrijwel altijd dicht staat. De schotbalksluis is een type damsluis.  (EG)

98

overig
TypeStelsel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Rioolstelsel soorten

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

RioleringsgebiedKentallen

soortStelsel


Overnamepuntgebied

soortStelsel
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

vuilwaterriool, centraal lozend

2

vuilwaterriool, niet-centraal lozend

3

regenwaterriool, centraal lozend

4

regenwaterriool, niet-centraal lozend

5

overig gemengd riool

6

gemend riool, niet centraal lozend

7

verbeterd gescheiden stelsel; vuilwaterriool

8

verbeterd gescheiden stelsel; regenwaterriool

20

Vacuümriolering

21

drukriolering

22

gemengd riool, centr. loz., met bergbezinkvoorziening

23

gemengd riool, centr. loz., met bergingsvoorziening

40

gemengd stelsel

41

verbeterd gemengd stelsel

42

gescheiden stelsel

43

verbeterd gescheiden stelsel

44

absoluut stelsel

45

vuilinsluitend stelsel

98

Overig

99

OnbekendTypeStreefpeil

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

SoortStreefpeil

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VrijAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Streefpeil

soortStreefpeil

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

Toelichting

1

Vast

Een peilgebied waar in de verschillende seizoenen eenzelfde peil wordt nagestreefd. (Hunze&Aa’s)

2

Winter

Peil dat het water in de primaire watergang binnen het peilgebied in de winter bereikt of pleegt te bereiken (Hunze&Aa’s)

3

Zomer

Peil dat het water in de primaire watergang binnen het peilgebied in de zomer bereikt of pleegt te bereiken (Hunze&Aa’s)

4

Dynamisch ondergrens

Een vastgestelde ondergrens bij anticiperend peilbeheer, waarbij het peil inspeelt op de weersomstandigheden (geparafraseerd van HDSR)

5

Dynamisch bovengrens

Een vastgestelde bovengrens bij anticiperend peilbeheer, waarbij het peil inspeelt op de weersomstandigheden (geparafraseerd van HDSR)

6

Dynamisch ondergrens zomer

Een vastgestelde ondergrens bij anticiperend peilbeheer van het zomerpeil, waarbij het peil inspeelt op de weersomstandigheden (geparafraseerd van HDSR)

8

Dynamisch bovengrens zomer

Een vastgestelde bovengrens bij anticiperend peilbeheer van het zomerpeil, waarbij het peil inspeelt op de weersomstandigheden (geparafraseerd van HDSR)

9

Dynamisch ondergrens winter

Een vastgestelde ondergrens bij anticiperend peilbeheer van het winterpeil, waarbij het peil inspeelt op de weersomstandigheden (geparafraseerd van HDSR)

10

Dynamisch bovengrens winter

Een vastgestelde bovengrens bij anticiperend peilbeheer van het winterpeil, waarbij het peil inspeelt op de weersomstandigheden (geparafraseerd van HDSR)

11

Schouwpeil

Een maatgevend peil voor het bepalen van de waterdiepte en het referentieniveau voor het voeren van schouw, verlenen van watervergunningen en het uitvoeren van onderhoud aan oppervlaktewaterlichamen.

12

Periode gebonden peil

Een kortstondig peil, gebonden aan een specifieke periode. Zo'n periode duurt minimaal 1 tot maximaal 3 maanden. 

99

Onbekend
TypeStromingsbegeleiding

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type stromingsbegeleiding

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Ontvangstput

stromingsbegeleiding
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Deflectiewanden

2

Slingergoten

98

Overig

99

OnbekendTypeSturing

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeSturing

Herkomst definitie

Projectgroep HyDAMO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Sturing

typeSturing

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Continu

2

Discreet

99

OnbekendTypeStuurvariabele

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeStuurvariabele

Herkomst definitie

Projectgroep HyDAMO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Sturing

stuurvariabele

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

bovenkant afsluitmiddel

2

hoogte opening

3

pompdebiet 

4

hydrologische randvoorwaardeTypeTaak


Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type taak

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

BeheergrensWaterschap

soortTaak
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

watersysteem/waterkwantiteit

2

waterveiligheid

3

waterketen

4

muskusrattenbestrijding

5

wegenbeheer

6

watersysteem/waterkwaliteit

7

watersysteem/waterstaatkundig beheer

98

Overig

99

OnbekendTypeTransportStelsel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type transportstelsel

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Transportstelsel

type
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Cascade

2

Enkelloop

3

RingSysteem

98

Overig

99

OnbekendTypeVegetatieObjectIMGeo

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type VegetatieObject IMGeo

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

VegetatieObject

bgtType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

boom

2

haagTypeVerbindingsstuk

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type verbinding

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Verbindingsstuk

soortVerbindingsstuk
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Bochtstuk

2

Overgangsstuk

3

T-stuk

4

Verloopstuk

5

Y-stuk

98

Overig

99

Onbekend


TypeVerbeterinstallatie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Verbeterinstallatie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Verbeterinstallatie

TypeVerbeterinstallatieAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Defosfateringsinstallatie

2

Luchtmenginstallatie

3

Bellenscherm

4

Menginstallatie

5

Ultrasooninstallatie

98

Overig

99

Onbekend

TypeVerdediging

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Verdediging soorten

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Verdediging

soortVerdediging

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

wiepen

2

betuining

3

(perkoen)paaltjes

4

taludbekleding

5

bodembekleding

6

talud- en bodembekleding

7

keer- of kademuur

8

damwand

9

cascades (stroombrekers)

10

beschoeiing

98

overig

99

onbekendTypeVoedingskabel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type voedingskabel

Herkomst definitie

GWSW

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Kabel

typeElectriciteitskabel
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Hoogspanning

2

Laagspanning

3

Middenspanning

98

Overig

99

OnbekendTypeVispassage

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Vispassage soorten

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast

Bijlage

Afbeeldingen TypeVispassageAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vispassage

soortVispassage

nvtAttributen


Waarde

Omschrijving

Definitie

1

vislift

Een vispassage in de vorm van een spiraal met opeenvolgende kamers, waarbinnen vissen zich met behulp van een waterstroom kunnen verplaatsen (Aquo)

2

vistrap

Een vispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen (Aquo)

3

aalpijp

Een vispassage in de vorm van een pijp of goot, waarmee de glasaal van een zout- naar een zoetwaterleefgebied kan trekken (Aquo)

4

vissluis

Een vispassage die aan weerszijden afsluitbaar is met een schuif, waarbij één schuif deels geopend is om een waterstroom te creëren en de andere schuif volledig is geopend, zodat een vis zich er door heen kan verplaatsen (Aquo)

5

deniltrap

Een vispassage in de vorm van een hellend kanaal uitgerust met tussenschotten, waarmee vissen zich van een hoog naar een laag waterniveau kunnen verplaatsen (Aquo)

6

bekkentrap

Een vispassage uitgerust met een serie in het water geplaatste wanden (bekkens), waarmee een vis het peilverschil van het waterniveau kan overbruggen (Aquo)

7

lokstroomgemaal

Een gemaal met een pomp en een pijp die onderdeel is van een vispassage met als functie het creëren van een lokstroom (Aquo)

98

overig

-

99

onbekend

-

TypeVuilvang

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Vuilvang soorten

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vuilvang

soortVuilvang

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

vangbalk

2

krooshek

98

overig

99

onbekend
TypeWandconstructie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Wandconstructie

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Wandconstructie

typeWandconstructie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Damwand

2

Diepwand

3

Keermuur

4

Oeverbescherming

5

Kademuur

6

Kwelscherm
TypeWater

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeWater

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Waterdeel

BGTType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

zee

2

waterloop

3

watervlakte

4

greppel, droge sloot

5

transitie
TypeWaterinrichtingPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeWaterinrichtingPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Vuilvang

soortWaterinrichtingselement

1Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Vuilvang
TypeWaterkerendeConstructie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Waterkerende Constructie

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Coupure

typeWaterkerendeConstructie

nvt

DuikerSifonHevel

typeWaterkerendeConstructie

nvt

FlexibeleWaterkering

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Gemaal

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Kistdam

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Sluis

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Stuw

typeWaterkerendeConstructie

nvt

Wandconstructie

typeWaterkerendeConstructie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Type I: zelfstandig waterkerend

2

Type II: waterkerend in combinatie met grondconstructie

3

Type III: waterkerend bij falen van een andere constructie

4

Type IV: tast bij falen de functie van de waterkering aan


TypeWaterkering

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Waterkering

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Waterkering

typeWaterkering

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Dijk

2

Dam

3

Duin

4

Kunstwerk

5

Bijzondere waterkerende constructie

6

Hoge grond


TypeWaterkeringsectie

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Waterkeringsectie

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringSectie

typeWaterkeringsectie

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Toetsspoorsectie

2

Toetsresultaatsectie

3

Ondergrondsectie

4

HWBP projectsectie

5

Inspectievak
TypeWaterkeringstelsel

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Type Waterkeringstelsel

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

WaterkeringStelselAgg

typeWaterkeringstelsel

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

Dijkring

2

Verbindende waterkering

3

Dijktraject
TypeWaterPlus

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

TypeWaterPlus

Herkomst definitie

IMGEO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Waterdeel

plusType

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

rivier

2

sloot

3

kanaal

4

beek

5

gracht

6

bron

7

haven

8

meer, plas, ven, vijver


VerbindingsType

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

De wijze waarop de buizen binnen een leiding zijn verbonden.

Herkomst definitie

GWSW

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Leidingsegment

typeVerbinding


Verbindingsstuk

typeVerbinding
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Flensverbinding

2

Glijverbinding

3

Lasverbinding

4

Lijmverbinding

5

Rolverbinding

6

Trekvaste koppeling

7

Dubbele steekmof

8

Mof/spie

9

Vaar/moer

98

Overig

99

Onbekend
Vormen

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Vormen

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

Vast


Associaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

DuikerSifonHevel

vormKoker

nvt

Inspectieput

vorm


Leidingsegment

vormLeiding


Nooduitlaat

vormBouwwerk


Ontvangstput

vorm


Kunstwerkopening

vormOpening
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Rond

2

Driehoekig

3

Rechthoekig

4

Eivormig

5

Ellipsvormig

6

Paraboolvormig

7

Trapeziumvormig

8

Heulprofiel

9

Muilprofiel

10

Langwerpig

11

Scherp

99

OnbekendVullingsWijze

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Vullingswijze

Herkomst definitie

Project

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

AanvulbaarAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Randvoorziening

vullingswijze
Attributen

Waarde

Omschrijving

1

Geregeld (pomp)

2

Vrij verval

98

Overig

99

OnbekendWaarOnwaar

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Waar Onwaar

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde1

nvt

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde2

nvt

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde3

nvt

ToplaagGras

bewezenSterkteVoorwaarde4

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

0

Onwaar

1

Waar
Waterbeheerder

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

Waterbeheerder

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

adminGrensWaterschap

waterbeheerder
Attributen

Waarde

Omschrijving

2

Wetterskip Fryslân

7

Waterschap Rijn en IJssel

9

Waterschap Rivierenland

11

Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht

12

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

13

Hoogheemraadschap van Rijnland

14

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

15

Hoogheemraadschap van Delfland

25

Waterschap Brabantse Delta

27

Waterschap De Dommel

30

Waterschapsbedrijf Limburg

33

Waterschap Hunze en Aa's

34

Waterschap Noorderzijlvest

37

Waterschap Zuiderzeeland

38

Waterschap Aa en Maas

39

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

40

Waterschap Hollandse Delta

41

Wetterskip Blija Buitendijks

42

Waterschap Scheldestromen

43

Waterschap Vallei en Veluwe

44

Waterschap Vechtstromen

57

Waterschap Peel en Maasvallei

58

Waterschap Roer en Overmaas

59

Waterschap Drents Overijsselse Delta

60

Waterschap Limburg

61

Provincie Groningen

62

Provincie Fryslân

63

Provincie Drenthe

64

Provincie Flevoland

65

Provincie Noord-Holland

66

Provincie Overijssel

67

Provincie Utrecht

68

Provincie Gelderland

69

Provincie Zuid-Holland

70

Provincie Zeeland

71

Provincie Noord-Brabant

72

Provincie Limburg

80

Rijkswaterstaat

97

België

98

Duitsland

99

meerdere waterbeheerders
WaterstaatkundigeZonering

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

WaterstaatkundigeZonering

Herkomst definitie

IMWA

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastOpmerking

Het domein WaterstaatkundigeZonering wijkt af van de IMWA-standaard. De reden is dat de IMWA-domeinen zijn opgenomen als objecten in DAMO. Het betreft de volgende domeinwaarden en objecten


IMWA domeinwaarde

DAMO Object

1

Oppervlaktewaterlichaam

2

Waterkering

3

Kunstwerk

4

WaterbergingsgebiedAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

Beschermingszone

typeZone

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

5

Beschermingszone

6

Beschermingszone A

7

Beschermingszone B

8

Profiel van vrije ruimte
WatertypeKwalitatief

Naar: Inleiding domeinen

Beschrijving

Definitie

WatertypeKwalitatief

Herkomst definitie

AQUO

Type domein

CodedValueDomain

Vast, vrij of aanvulbaar

VastAssociaties

Object

Attribuut

Default domeinwaarde

HydroObject

soortOppwaterkwaliteit

nvtAttributen

Waarde

Omschrijving

1

trechtervormige bronnen (limnokrenen)

2

verticale bronnen (rheokrenen)

3

puntbronnen (akrokrenen)

4

diffuse bronnen (helokrenen)

5

overige brontypes

6

bronbeken

7

bergbeken

8

geultype beken

9

snelstromende zandbeken

10

laaglandbeken

11

veenbeken

12

duinbeken

13

kwelbeken

14

sprengenbeken

15

genormaliseerde beken

16

overige beektypes

20

kleine rivieren

24

grote rivieren

25

drinkpoelen

26

grachten

27

sierwateren

28

overige stadswateren

29

zandsloten

30

veensloten

31

kleisloten

34

overige sloten

35

zandvaarten

36

veenvaarten

37

kleivaarten

40

droogvallende wateren

42

overige weteringen en vaarten

43

scheepvaartkanalen

44

boezem- en polderkanalen

45

overige kanalen

46

zeehavens

47

jachthavens

48

overige havens

49

voedselarme (oligotrofe) vennen

50

dystrofe vennen

51

mesostrofe vennen

52

hoogveenvennen

53

ringvennen

54

pingo-ruïnes

55

overige vennen

57

regenwatermeren

58

grondwatermeren

59

overige duinmeren

60

afgesloten, oude rivierarmen

61

open, oude rivierarmen

62

wielen

63

zandgaten

64

grindgaten

65

kleigaten

66

petgaten

67

afgesloten zeearmen

68

laagveenplassen

69

oeveraantastingsplassen

70

droogleggingsplassen

71

veenpolderplassen

73

randmeren

74

overige meren en plassen

75

dobben

79

kreken

80

inlagen

81

zoute meren

82

rivierdelta-estuaria

83

wadden

94

overige getijdewateren

95

zee

100

bronnen

101

beken

102

laaglandbeken bovenloop

103

laaglandbeken middenloop

104

laaglandbeken benedenloop

105

heuvellandbeken

106

heuvellandbeken bovenloop

107

heuvellandbeken middenloop

108

heuvellandbeken benedenloop

109

rivieren

110

overige rivieren

111

stadswateren

112

stromende stadswateren

113

brede lijnvormige stadswateren

114

smalle lijnvormige stadswateren

115

ondiepe niet-lijnvormige stadswateren

116

diepe niet-lijnvormige stadswateren

117

sloten

118

zure sloten

119

licht brakke sloten

120

brakke sloten