Gemaal

Keringen ››
Parent Previous Next

Beschrijving

Naar: Functioneel Model, Attributen, Bijlage


Definitie

Een gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, waarvan de noodzaak kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het gebied aan de hoge kant (aanvoer).

Herkomst definitie: Aquo


Toelichting

Het betreft hier alleen het verplaatsen van oppervlaktewater. Het gemaal kan ook bij gelijke peilen of laag verhang van hoog naar laag peil ingezet worden.


         


Geometrie


Punt

Vlak

Zoomniveau

Kleinschalig / midschalig

Grootschalig

Representatie

Gemaal, algemeen symbool

Unicode 63

Afbeelding feitelijke contouren

Motorgemaal

Unicode 64

elektrisch aandrijving

Unicode 65

gemaal aangedreven door wind

Unicode 66

kleine windmolen

Unicode 84

grote windmolen

Unicode 85

Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van het gemaalAssociaties

Pomp, Kunstwerkdeel, Afsluitmiddel, Onderhoudsplicht, Peilmerk, Kwelscherm, Bedieningsplicht, Waterkering


Relaties standaarden

Standaard

Entiteit

Geometrie

Generalisatie

Specialisatie

IMWA

Gemaal

Kleinschalig: punt
Grootschalig: vlak

Kunstwerk

Rioolgemaal

IMGEO

Nvt (verplicht)

Nvt (verplicht)

Nvt (verplicht)

Nvt (verplicht)

BGT

Gemaal

Vlak

Kunstwerkdeel

Nvt

INSPIRE

PumpingStation

Punt

Hydrography

Nvt


Komt voor in  

Producten                Legger waterlopen, beheerregister waterlopen

Onderdeel van                DAMO Watersysteem, DAMO Keringen


Inwinningsregels

Punt

Het hart van de eigenlijke gemaalconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Vlak

De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel BGT
Functioneel model

Naar: Beschrijving, Attributen, Bijlage

Attributen

Naar: Beschrijving, Functioneel Model, BijlageGemaal


Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

indicatieWaterkerend

Indicatie voor het onderscheid tussen waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken.

JaNeeNvtKeringen

richting

Rotatierichting

SingleWatersysteem

typeWaterkerendeConstructie

Type constructie in relatie tot de waterkerende functie (volgens de leidraad waterkerende kunstwerken).

TypeWaterkerendeConstructieKeringen

drempelpeil

Het peil in NAP van de drempel van de kering

Double

m NAP

Project

Keringen

functieGemaal

Onderverdeling naar de functie van een gemaal

FunctieGemaal


Aquo

Keringen

kerendeHoogte

Kerende hoogte van het kunstwerk in meters ten opzichte van NAP.

Double

m NAP

Project

Keringen

signaleringspeil

De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.


Toelichting

Bij vaststelling van de marge tussen signaleringspeil en sluitpeil moet rekening zijn gehouden met de stijgsnelheid van het buitenwater en de tijd benodigd om de bemanning op de gewenste plaatsen te krijgen

Double

m NAP

Aquo

Keringen

maximaleCapaciteit

De maximaal per tijdseenheid te verpompen hoeveelheid water.

Het betreft de cumulatieve capaciteit van alle pompen.

Double

m3/minuut

Aquo

Watersysteem

sluitpeil

De waterstand, waarbij de kering wordt gesloten.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

openkeerpeil

Buitenwaterstand welke bij open afsluitmiddel nog juist niet tot een ontoelaatbaar instromend volume buitenwater leidt.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

categorie

Categorie waar het kunstwerk toe behoort.

CategorieKeringen

openingspeil

Waterstand waarbij, na een hoogwater, de afsluitmiddelen van een waterkering mogen worden geopend.

Double

m NAP

Aquo

Keringen

waterkeringID

Relatie naar Waterkering

IntegerKeringen

metadataID

Relatie naar Metadata

IntegerAlgemeen

Shape

Geometrische representatie van het object middels een punt

GeometryWatersysteem


GemaalVlak

Attribuutnaam

Toelichting

Type

Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID

PK, wordt automatisch gegenereerd.

esriFieldTypeOIDWatersysteem

gemaalID

Relatie naar Gemaal

IntegerWatersysteem

Shape

Geometrische representatie van het object middels een vlak

GeometryWatersysteem


Bijlage


Naar: Beschrijving, Functioneel Model, Attributen


3D schematisatie van een gemaal